Update. software of AMO                                                                              Các phần mềm tự động do Phòng Công nghệ thông tin phát triển

Tên Tính năng Thời gian
1 CopyPictureRadar 2017/6/20 1:15
2 copyxoa 2017/6/20 1:15
3 2017/6/20 1:15
4 Nap so lieu pilot 2017/6/20 1:15
5 Lấy số liệu Ra đa u 2017/6/20 1:15
6 Tải số liệu Ra đa 2017/6/20 1:17
7 2017/6/20 1:19