Update. software of AMO                                                                              Các phần mềm tự động do Phòng Công nghệ thông tin phát triển

<
Tên Tính năng Thời gian
1 CopyPictureRadar 2017/6/20 1:15
2 copyxoa 2017/6/20 1:15
3 2017/6/20 1:15
4 muaBTB 2018/7/4 8:23
5 Nap so lieu pilot 2017/6/20 1:15
6 Lấy số liệu Ra đa u 2017/6/20 1:15
7 Tải số liệu Ra đa 2017/6/20 1:17
8 2017/6/20 1:19