• Downloads  

  TT Mac Phần mềm version Tên sử dụng ip IP Local Cách đây Online Lượt Lượt ngày Truy Cập Lấy DL Người Cấp Ngày cấp tm1 tm2 tm3 tm4 tm5 tm6 tm7 tm8 tm9 tm10
  1 000606071916 TruyenSlRadar 0 14.251.12.121 192.168.1.2QLML-PC 2ngày9:45 2019/7/14  19:32 0 0 OK NO
  2 E41F1364467C TruyenSlRadar 0 Server Data 222.255.11.93 10.151.4.100may100 16ngày22:8 2019/6/30  07:09 0 0 OK OK minhtoanck 2014/9/15 10:24
  3 C8D3A3F48159 TruyenSlRadar 0 113.161.69.158 192.168.2.95yen-PC 145ngày19:13 2019/2/21  10:04 0 0 OK NO
  4 4CCC6A8A06CA SyRadarData 1.2.4.200 Cường 14.177.235.247 10.151.4.77DESKTOP-ATNK734 147ngày13:17 2019/2/19  16:00 3 3 OK OK minhtoanck 2019/2/19 15:58 nhabe pleiku tamky
  5 14FEB5E856D4 TruyenSlRadar 0 192.168.1.2 10.151.4.53OZONHANOI-PC 314ngày20:17 2018/9/5  09:00 0 0 OK NO
  6 000AF787A881 TruyenSlRadar 0 192.168.1.21 10.151.4.5HC_Client1 365ngày5:46 2018/7/16  23:31 0 0 OK NO
  7 2C27D736379B TruyenSlRadar 0 113.161.69.158 192.168.2.83yen-PC 409ngày15:54 2018/6/2  13:23 0 0 OK NO
  8 02004C4F4F50 SyRadarData 1.2.4.200 113.190.146.155 192.168.100.18DESKTOP-KTEBTFB 444ngày4:19 2018/4/29  00:58 0 0 OK NO
  9 ECA86B68A95B SyRadarData 1.2.4.200 27.72.157.110 192.168.0.17930B3ZG9LOM7ZMZE 449ngày22:21 2018/4/23  06:56 2 0 OK NO
  10 9CB654EF6752 TruyenSlRadar 0 Radar Nui Quyet 117.4.139.173 192.168.3.100PC 450ngày21:50 2018/4/22  07:27 0 0 OK OK minhtoanck 2017/11/23 11:51
  11 A0D37A2564EE SyRadarData 1.2.4.200 tha 49.231.145.50 172.27.12.224NB 524ngày20:21 2018/2/7  08:56 2 1 OK OK minhtoanck 2018/2/5 16:39 jvinh
  12 782BCB926AFB SyRadarData 1.2.4.200 14.231.48.133 192.168.1.3yk 553ngày5:38 2018/1/9  23:39 19 2 OK OK minhtoanck 2018/1/9 21:14 nhabe
  13 000B170F2024 TruyenSlRadar 0 117.4.139.173 192.168.2.51May2 558ngày23:41 2018/1/4  05:36 0 0 OK NO
  14 F8BC1272852B SyRadarData 1.2.4.200 Phong radar 14.177.235.247 10.151.4.40HNC-PC 604ngày19:20 2017/11/19  09:57 338 1 OK OK khanhhoa 2016/12/29 19:40 phulien viettri vinh nhatrang tamky dongha
  15 B083FE96E59E SyRadarData 1.2.4.200 Nambo 113.161.67.250 10.152.56.229DBKT2015 652ngày17:54 2017/10/2  11:23 2 2 OK OK minhtoanck 2017/10/2 11:23 nhabe
  16 B8CA3A949FBA TruyenSlRadar 0 QT DienBien 117.6.3.224 192.168.0.50MW41-J41305 690ngày19:10 2017/8/25  10:07 0 0 OK OK minhtoanck 2017/8/25 08:49
  17 4CCC6A8A0779 TruyenSlRadar 0 DienBien 117.6.3.224 192.168.0.52DB-PC 691ngày19:51 2017/8/24  09:26 0 0 OK OK minhtoanck 2017/8/24 06:29
  18 382C4A73FD64 SyRadarData 1.2.4.200 TamKy 113.161.6.128 192.168.1.18radatamky-PC 744ngày9:2 2017/7/2  20:15 2 1 OK OK minhtoanck 2017/6/30 23:05 TamKy
  19 D05349C12E02 SyRadarData 1.2.4.200 27.3.64.251 192.168.0.107TRANTHUC 795ngày4:33 2017/5/13  00:44 1 1 OK NO
  20 D05349C12E02 RecvUnix 1.2.4.28 27.3.64.251 192.168.0.107TRANTHUC 795ngày4:39 2017/5/13  00:38 0 0 OK NO
  21 0007E9E4CE4D TruyenSlRadar 0 95.25.6.193 10.14.0.2muinR2-PC 816ngày10:28 2017/4/21  18:49 0 0 OK NO
  22 00241D335276 SyRadarData 1.2.4.200 Hanoi 14.160.51.254 10.151.4.51truyentkvt 837ngày19:47 2017/3/31  09:30 19 1 OK OK minhtoanck 2016/8/27 12:28 vinh viettri phulien
  23 9CB654EF6752 SyRadarData 1.2.4.200 RDVINH 117.6.129.235 10.152.40.22MAY2 878ngày17:56 2017/2/18  11:21 32 3 OK OK minhtoanck 2015/6/29 14:13 phulien viettri
  24 782BCB926AD2 SyRadarData 0 Khanh Hoa 101.99.15.155 10.151.14.106mt-PC 929ngày6:18 2016/12/29  22:59 8 4 OK OK minhtoanck 2016/12/29 22:45 viettri nhatrang
  25 782BCB926AD2 TruyenSlRadar 0 113.190.253.11 198.168.10.101mt-PC 972ngày14:39 2016/11/16  14:38 0 0 OK NO
  26 0000000000E1 RecvUnix 1.2.4.28 210.245.110.15 10.152.56.11Weather-server 974ngày14:33 2016/11/14  14:44 0 0 OK NO
  27 001E8CC81DD2 SyRadarData 1.2.4.200 Đức Phương 14.160.51.254 10.151.14.143PC 1023ngày19:47 2016/9/26  09:30 1 1 OK OK minhtoanck 2016/9/26 09:30 vinh phulien viettri nhatrang
  28 E41F1364467C RecvUnix 0 Server Data 14.160.51.254 10.151.14.100may100 1084ngày20:17 2016/7/27  09:00 0 0 OK OK minhtoanck 2014/9/15 10:59
  29 dsfiadjfiasjdifjuads bangtay tyhu nghiem 14.160.51.254 1089ngày12:26 2016/7/22  16:51 5 5 OK OK minhtoanck 2016/7/22 16:51 tkvt
  30 001E8CDDBFD3 SyRadarData 1.2.4.192 123.27.191.28 10.152.28.201 1222ngày14:43 2016/3/11  14:34 4 2 OK NO
  31 902B34B70EB5 SyRadarData 1.2.4.200 14.168.81.49 192.168.10.166Administrator 1378ngày14:46 2015/10/7  14:31 1 1 OK NO
  32 74EA3A864879 TruyenSlRadar 1.2.4.225 RDNhaTrang 113.160.248.129 10.152.52.70pc 1506ngày7:32 2015/6/1  21:45 0 0 OK OK minhtoanck 2013/12/9 15:50
  33 B82A72C78652 SyRadarData 1.2.4.200 Vinh ttdl 113.161.69.158 10.152.135.11pc 1627ngày18:17 2015/1/31  11:00 3 3 OK OK minhtoanck 2015/1/31 10:57 nhabe
  34 001E8CDDBFE5 RecvUnix 1.2.4.28 NhaTrang 113.160.248.129 10.152.52.70pc 1749ngày18:11 2014/10/1  11:06 0 0 OK OK minhtoanck 2014/9/8 23:02
  35 001E8CDDBFE5 TruyenSlRadar 1.2.4.220 rdNhaTrang 113.160.248.129 10.152.52.70pc 1749ngày22:40 2014/10/1  06:37 0 0 OK OK minhtoanck 2014/9/15 14:10
  36 74EA3A864879 RecvUnix 1.2.4.28 RdNhaTrang 113.160.248.129 10.152.52.70pc 1750ngày1:32 2014/10/1  03:45 6 0 OK OK minhtoanck 2013/12/11 11:24
  37 E41F1364467E RecvUnix 0 AMO 14.160.51.254 10.151.14.100may100 1766ngày16:13 2014/9/14  13:04 0 0 OK OK minhtoanck 2014/8/13 16:59
  38 E41F1364467E TruyenSlRadar 1.2.4.219 serverdata 14.160.51.254 10.151.14.100may100 1768ngày19:12 2014/9/12  10:05 0 0 OK OK minhtoanck 2014/3/31 10:56
  39 E2CB4E3CBA80 SyRadarData 1.2.4.200 thanh phulien 117.6.135.240 192.168.100.105WIN-SA0D8KVMMSP 1789ngày5:57 2014/8/22  23:20 2 2 OK OK minhtoanck 2014/8/22 21:31 phulien
  40 002618AFCBA3 SyRadarData 1.2.4.200 radadongha 113.161.14.103 192.168.1.102radarvanphong 1804ngày15:1 2014/8/7  14:16 158 1 OK OK dinhthoa 2013/8/19 14:11 tamky
  41 0025221B59D0 SyRadarData 1.2.4.200 KienQuoc 113.190.131.64 192.168.1.2MICROSOF-337A7A 1823ngày22:5 2014/7/19  07:12 17 1 OK OK minhtoanck 2014/7/18 21:33 vinh viettri phulien
  42 0023AE67191E TruyenSlRadar 0 222.253.100.58 192.168.1.101tsh-PC 1882ngày11:58 2014/5/21  17:19 0 0 OK NO minhtoanck 2014/5/20 11:31
  43 D43D7E388CFB TruyenSlRadar 0 14.160.51.254 10.151.14.85AMO-AMO 1968ngày12:45 2014/2/24  16:32 3 2 OK NO
  44 001DE06B55EF RecvUnix 0 WifiX61 118.70.132.18 10.30.40.102nnn-PC 2043ngày17:44 2013/12/11  11:33 0 0 OK NO minhtoanck 2013/12/11 11:20
  45 001DE06B55EF TruyenSlRadar 0 WifiX61 14.160.51.254 10.30.40.102nnn-PC 2043ngày17:55 2013/12/11  11:22 0 0 OK OK minhtoanck 2013/7/25 11:04 vinh tamky nhabe dongha
  46 001DE06B55EF SyRadarData 0 WifiX61 14.160.51.254 10.30.40.102nnn-PC 2043ngày17:58 2013/12/11  11:19 0 0 OK NO minhtoanck 2013/12/11 11:20
  47 782BCB926AFB RecvUnix 0 Nhà HM 14.162.22.143 10.0.0.100р-PC 2047ngày19:31 2013/12/7  09:46 322 0 OK OK minhtoanck 2013/7/4 23:29 viettri
  48 902B349995AF SyRadarData 0 118.70.132.18 10.151.14.76nnn-PC 2052ngày8:34 2013/12/2  20:43 0 0 OK NO
  49 E0CB4ED98611 TruyenSlRadar 1.2.4.209 Radar Phù Liễn 117.6.135.240 192.168.100.88m3 2070ngày8:52 2013/11/14  20:25 12 0 OK OK minhtoanck 2013/11/11 07:20
  50 c86000a0940e SyRadarData 1.2.4.200 CVan 118.70.129.193 192.168.1.126GIJ42027AXAIY13 2071ngày17:18 2013/11/13  11:59 2 1 OK OK minhtoanck 2013/11/13 17:03 nhabe
  51 001E8CDDBFD3 TruyenSlRadar 1.2.4.205 rdviettri 123.27.191.28 10.152.28.201radartruyen6 2073ngày13:24 2013/11/11  15:53 21 9 OK OK dinhthoa 2013/7/23 10:28 Phulien Vinh
  52 001D7280BA35 SyRadarData 1.2.4.199 118.70.132.18 10.151.14.211X61MT 2120ngày19:23 2013/9/25  09:54 3 1 OK NO
  53 0024E82DF28E SyRadarData 1.2.4.199 DongBang 118.70.128.211 10.152.36.106dell1 2136ngày9:51 2013/9/9  19:26 36 1 OK OK dinhthoa 2013/7/23 10:27 viettri phulien vinh
  54 001E8CDDBFDF SyRadarData 1.2.4.199 TramRDVinh 117.6.129.235 10.152.40.26may1 2151ngày20:45 2013/8/25  08:32 316 1 OK OK quyenck 2013/7/23 14:31 viettri phulien
  55 0019D1150DEE SyRadarData 1.2.4.199 rdvinh 117.6.129.235 192.168.1.199may4 2155ngày12:52 2013/8/21  16:25 14 4 OK OK quyenck 2013/7/23 09:34 phulien viettri
  56 406186376BC0 SyRadarData 1.2.4.199 TT QuangNinh 113.160.113.1 10.152.86.4MAY12 2183ngày20:31 2013/7/24  08:46 6 5 OK OK minhtoanck 2013/7/24 08:42 viettri Vinh phulien
  57 D43D7E388D54 SyRadarData 1.2.4.188 ThomLinh 118.70.132.18 10.151.14.202 2188ngày12:2 2013/7/19  17:15 1 1 OK NO minhtoanck 2013/7/20 22:58
  58 0007E9E4CE4D SyRadarData 1.2.4.200 95.25.6.208 247ngày5:17 2018/11/12  00:00 0 0 OK NO
  59 4CCC6A8A06CA RecvUnix 1.2.4.28 14.177.235.247 147ngày13:23 2019/2/19  15:54 0 0 OK NO
  60 B8AC6F39AE0A TruyenSlRadar 0 14.235.175.152 428ngày14:12 2018/5/14  15:05 0 0 OK NO
  61 00FFF2F83003 TruyenSlRadar 0 95.25.6.193 816ngày10:47 2017/4/21  18:30 0 0 OK NO
  62 00FFF2F83019 TruyenSlRadar 0 95.25.6.193 816ngày10:28 2017/4/21  18:49 0 0 OK NO
  63 005056C00000 SyRadarData 1.2.4.200 113.174.170.52 355ngày7:19 2018/7/26  21:58 0 0 OK NO
  64 C8BE19D215B7 TruyenSlRadar 1.2.4.225 222.254.173.137 1650ngày10:58 2015/1/8  18:19 0 0 OK NO
  65 002345678902 TruyenSlRadar 0 64.233.172.177 32ngày9:24 2019/6/14  19:53 0 0 OK NO
  66 B8CA3A949FB9 TruyenSlRadar 0 117.6.3.224 650ngày14:1 2017/10/4  15:16 0 0 OK NO
  67 0000000000E1 SyRadarData 1.2.4.200 210.245.110.15 992ngày15:15 2016/10/27  14:02 0 0 OK NO
  68 B2BEE1E0A107 TruyenSlRadar 0 109.105.55.10 427ngày13:28 2018/5/15  15:49 0 0 OK NO
  69 001D7280BA35 TruyenSlRadar 0 14.160.51.254 1933ngày15:25 2014/3/31  13:52 0 0 OK NO
  70 408D5CC4316E SyRadarData 1.2.4.200 14.162.158.220 513ngày8:35 2018/2/18  20:42 0 0 OK NO
  71 E61F1356467F TruyenSlRadar 1.2.4.225 14.160.51.254 1566ngày20:3 2015/4/2  09:14 0 0 OK NO

  Powered by aspportal
  All the comments are property of their posters.
  Images, logo, content and design are copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
  ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL