• SỐ LIỆU Storm TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Storm
  DSt_20200403.Z0440.jpg 4/3/2020 11:58    211 K
  DSt_20200403.Z0450.jpg 4/3/2020 12:07    211 K
  DSt_20200403.Z0500.jpg 4/3/2020 12:16    210 K
  DSt_20200403.Z0510.jpg 4/3/2020 12:28    210 K
  DSt_20200403.Z0520.jpg 4/3/2020 12:37    209 K
  DSt_20200403.Z0530.jpg 4/3/2020 12:46    209 K
  DSt_20200403.Z0540.jpg 4/3/2020 12:58    208 K
  DSt_20200403.Z0550.jpg 4/3/2020 13:07    208 K
  DSt_20200403.Z0600.jpg 4/3/2020 13:16    207 K
  DSt_20200403.Z0610.jpg 4/3/2020 13:28    207 K
  DSt_20200403.Z0620.jpg 4/3/2020 13:37    206 K
  DSt_20200403.Z0630.jpg 4/3/2020 13:46    206 K
  DSt_20200403.Z0640.jpg 4/3/2020 13:55    205 K
  DSt_20200403.Z0650.jpg 4/3/2020 14:07    205 K
  DSt_20200403.Z0700.jpg 4/3/2020 14:16    204 K
  DSt_20200403.Z0710.jpg 4/3/2020 14:25    203 K
  DSt_20200403.Z0730.jpg 4/3/2020 14:46    202 K
  DSt_20200403.Z0740.jpg 4/3/2020 14:55    201 K
  DSt_20200403.Z0800.jpg 4/3/2020 15:16    200 K
  DSt_20200403.Z0810.jpg 4/3/2020 15:28    198 K
  DSt_20200403.Z0820.jpg 4/3/2020 15:37    198 K
  DSt_20200403.Z0830.jpg 4/3/2020 15:46    197 K
  DSt_20200403.Z0840.jpg 4/3/2020 15:55    196 K
  DSt_20200403.Z0850.jpg 4/3/2020 16:07    194 K
  DSt_20200403.Z0900.jpg 4/3/2020 16:16    193 K
  DSt_20200403.Z0910.jpg 4/3/2020 16:28    191 K
  DSt_20200403.Z0920.jpg 4/3/2020 16:37    190 K
  DSt_20200403.Z0930.jpg 4/3/2020 16:46    188 K
  DSt_20200403.Z0940.jpg 4/3/2020 16:55    187 K
  DSt_20200403.Z0950.jpg 4/3/2020 17:07    185 K
  DSt_20200403.Z1000.jpg 4/3/2020 17:16    183 K
  DSt_20200403.Z1010.jpg 4/3/2020 17:25    180 K
  DSt_20200403.Z1020.jpg 4/3/2020 17:37    178 K
  DSt_20200403.Z1030.jpg 4/3/2020 17:46    175 K
  DSt_20200403.Z1040.jpg 4/3/2020 17:55    173 K
  DSt_20200403.Z1050.jpg 4/3/2020 18:07    171 K
  DSt_20200403.Z1100.jpg 4/3/2020 18:16    168 K
  DSt_20200403.Z1110.jpg 4/3/2020 18:25    166 K
  DSt_20200403.Z1130.jpg 4/3/2020 18:46    161 K
  DSt_20200403.Z1140.jpg 4/3/2020 18:55    160 K
  DSt_20200403.Z1150.jpg 4/3/2020 19:04    158 K
  DSt_20200403.Z1200.jpg 4/3/2020 19:16    158 K
  DSt_20200403.Z1210.jpg 4/3/2020 19:25    158 K
  DSt_20200403.Z1220.jpg 4/3/2020 19:37    158 K
  DSt_20200403.Z1230.jpg 4/3/2020 19:46    158 K
  DSt_20200403.Z1240.jpg 4/3/2020 19:55    158 K
  DSt_20200403.Z1250.jpg 4/3/2020 20:07    158 K
  DSt_20200403.Z1300.jpg 4/3/2020 20:16    158 K
  DSt_20200403.Z1310.jpg 4/3/2020 20:25    158 K
  DSt_20200403.Z1320.jpg 4/3/2020 20:34    158 K
  DSt_20200403.Z1330.jpg 4/3/2020 20:46    158 K
  DSt_20200403.Z1340.jpg 4/3/2020 20:55    158 K
  DSt_20200403.Z1350.jpg 4/3/2020 21:07    159 K
  DSt_20200403.Z1400.jpg 4/3/2020 21:16    162 K
  DSt_20200403.Z1410.jpg 4/3/2020 21:25    150 K
  DSt_20200403.Z1420.jpg 4/3/2020 21:34    158 K
  DSt_20200403.Z1430.jpg 4/3/2020 21:46    158 K
  DSt_20200403.Z1450.jpg 4/3/2020 22:04    158 K
  DSt_20200403.Z1500.jpg 4/3/2020 22:16    157 K
  DSt_20200403.Z1510.jpg 4/3/2020 22:25    158 K
  DSt_20200403.Z1520.jpg 4/3/2020 22:34    157 K
  DSt_20200403.Z1530.jpg 4/3/2020 22:46    157 K
  DSt_20200403.Z1540.jpg 4/3/2020 22:58    157 K
  DSt_20200403.Z1550.jpg 4/3/2020 23:07    157 K
  DSt_20200403.Z1600.jpg 4/3/2020 23:16    157 K
  DSt_20200403.Z1610.jpg 4/3/2020 23:25    157 K
  DSt_20200403.Z1620.jpg 4/3/2020 23:37    157 K
  DSt_20200403.Z1630.jpg 4/3/2020 23:46    157 K
  DSt_20200403.Z1640.jpg 4/3/2020 23:55    157 K

  69 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )