• SỐ LIỆU Storm TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Storm
  DSt_20190823.Z0740.jpg 8/23/2019 14:55    229 K
  DSt_20190823.Z0750.jpg 8/23/2019 15:13    229 K
  DSt_20190823.Z0800.jpg 8/23/2019 15:19    228 K
  DSt_20190823.Z0810.jpg 8/23/2019 15:28    228 K
  DSt_20190823.Z0820.jpg 8/23/2019 15:37    227 K
  DSt_20190823.Z0830.jpg 8/23/2019 15:46    226 K
  DSt_20190823.Z0840.jpg 8/23/2019 15:55    224 K
  DSt_20190823.Z0850.jpg 8/23/2019 16:13    223 K
  DSt_20190823.Z0900.jpg 8/23/2019 16:19    221 K
  DSt_20190823.Z0910.jpg 8/23/2019 16:28    220 K
  DSt_20190823.Z0920.jpg 8/23/2019 16:37    219 K
  DSt_20190823.Z0930.jpg 8/23/2019 16:46    217 K
  DSt_20190823.Z0940.jpg 8/23/2019 16:55    216 K
  DSt_20190823.Z0950.jpg 8/23/2019 17:13    215 K
  DSt_20190823.Z1000.jpg 8/23/2019 17:19    213 K
  DSt_20190823.Z1010.jpg 8/23/2019 17:25    211 K
  DSt_20190823.Z1020.jpg 8/23/2019 17:37    209 K
  DSt_20190823.Z1030.jpg 8/23/2019 17:49    207 K
  DSt_20190823.Z1040.jpg 8/23/2019 17:55    205 K
  DSt_20190823.Z1050.jpg 8/23/2019 18:13    202 K
  DSt_20190823.Z1100.jpg 8/23/2019 18:19    200 K
  DSt_20190823.Z1110.jpg 8/23/2019 18:25    197 K
  DSt_20190823.Z1120.jpg 8/23/2019 18:37    194 K
  DSt_20190823.Z1130.jpg 8/23/2019 18:46    191 K
  DSt_20190823.Z1140.jpg 8/23/2019 18:55    188 K
  DSt_20190823.Z1150.jpg 8/23/2019 19:13    185 K
  DSt_20190823.Z1200.jpg 8/23/2019 19:19    183 K
  DSt_20190823.Z1210.jpg 8/23/2019 19:25    182 K
  DSt_20190823.Z1220.jpg 8/23/2019 19:37    182 K
  DSt_20190823.Z1230.jpg 8/23/2019 19:46    182 K
  DSt_20190823.Z1240.jpg 8/23/2019 19:55    182 K
  DSt_20190823.Z1250.jpg 8/23/2019 20:13    182 K
  DSt_20190823.Z1300.jpg 8/23/2019 20:19    181 K
  DSt_20190823.Z1310.jpg 8/23/2019 20:25    181 K
  DSt_20190823.Z1320.jpg 8/23/2019 20:37    181 K
  DSt_20190823.Z1330.jpg 8/23/2019 20:46    181 K
  DSt_20190823.Z1340.jpg 8/23/2019 20:55    181 K
  DSt_20190823.Z1350.jpg 8/23/2019 21:13    181 K
  DSt_20190823.Z1400.jpg 8/23/2019 21:19    182 K
  DSt_20190823.Z1410.jpg 8/23/2019 21:25    182 K
  DSt_20190823.Z1420.jpg 8/23/2019 21:37    182 K
  DSt_20190823.Z1430.jpg 8/23/2019 21:46    181 K
  DSt_20190823.Z1450.jpg 8/23/2019 22:13    180 K
  DSt_20190823.Z1500.jpg 8/23/2019 22:19    180 K
  DSt_20190823.Z1510.jpg 8/23/2019 22:28    179 K
  DSt_20190823.Z1520.jpg 8/23/2019 22:37    179 K
  DSt_20190823.Z1530.jpg 8/23/2019 22:49    179 K
  DSt_20190823.Z1540.jpg 8/23/2019 22:58    178 K
  DSt_20190823.Z1550.jpg 8/23/2019 23:13    178 K
  DSt_20190823.Z1600.jpg 8/23/2019 23:19    178 K
  DSt_20190823.Z1610.jpg 8/23/2019 23:28    179 K
  DSt_20190823.Z1620.jpg 8/23/2019 23:37    179 K
  DSt_20190823.Z1630.jpg 8/23/2019 23:49    178 K
  DSt_20190823.Z1640.jpg 8/23/2019 23:58    179 K
  DSt_20190823.Z1650.jpg 8/24/2019 00:13    178 K
  DSt_20190823.Z1700.jpg 8/24/2019 00:19    178 K
  DSt_20190823.Z1710.jpg 8/24/2019 00:28    178 K
  DSt_20190823.Z1720.jpg 8/24/2019 00:37    178 K
  DSt_20190823.Z1730.jpg 8/24/2019 00:46    178 K
  DSt_20190823.Z1740.jpg 8/24/2019 00:58    178 K
  DSt_20190823.Z1750.jpg 8/24/2019 01:13    178 K
  DSt_20190823.Z1800.jpg 8/24/2019 01:19    178 K
  DSt_20190823.Z1810.jpg 8/24/2019 01:28    178 K
  DSt_20190823.Z1820.jpg 8/24/2019 01:37    178 K
  DSt_20190823.Z1830.jpg 8/24/2019 01:46    177 K
  DSt_20190823.Z1840.jpg 8/24/2019 01:58    177 K
  DSt_20190823.Z1850.jpg 8/24/2019 02:13    177 K
  DSt_20190823.Z1900.jpg 8/24/2019 02:19    177 K
  DSt_20190823.Z1910.jpg 8/24/2019 02:28    177 K
  DSt_20190823.Z1920.jpg 8/24/2019 02:37    177 K
  DSt_20190823.Z1930.jpg 8/24/2019 02:46    177 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )