• SỐ LIỆU Nature TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Nature
  Nac_20191209.Z1910.jpg 12/10/2019 14:44    129 K
  Nac_20191209.Z2020.jpg 12/10/2019 03:38    129 K
  Nac_20191209.Z2030.jpg 12/10/2019 03:47    129 K
  Nac_20191209.Z2040.jpg 12/10/2019 03:56    129 K
  Nac_20191209.Z2100.jpg 12/10/2019 04:17    131 K
  Nac_20191209.Z2110.jpg 12/10/2019 04:26    132 K
  Nac_20191209.Z2120.jpg 12/10/2019 04:38    134 K
  Nac_20191209.Z2130.jpg 12/10/2019 04:47    137 K
  Nac_20191209.Z2140.jpg 12/10/2019 04:56    140 K
  Nac_20191209.Z2150.jpg 12/10/2019 05:05    144 K
  Nac_20191209.Z2210.jpg 12/10/2019 05:26    153 K
  Nac_20191209.Z2220.jpg 12/10/2019 05:35    159 K
  Nac_20191209.Z2240.jpg 12/10/2019 05:56    171 K
  Nac_20191209.Z2250.jpg 12/10/2019 06:14    177 K
  Nac_20191209.Z2300.jpg 12/10/2019 06:20    184 K
  Nac_20191209.Z2310.jpg 12/10/2019 06:26    190 K
  Nac_20191209.Z2320.jpg 12/10/2019 06:35    197 K
  Nac_20191209.Z2330.jpg 12/10/2019 06:44    204 K
  Nac_20191210.Z0000.jpg 12/10/2019 07:16    224 K
  Nac_20191210.Z0010.jpg 12/10/2019 07:29    229 K
  Nac_20191210.Z0020.jpg 12/10/2019 07:35    233 K
  Nac_20191210.Z0030.jpg 12/10/2019 07:47    238 K
  Nac_20191210.Z0040.jpg 12/10/2019 07:56    242 K
  Nac_20191210.Z0050.jpg 12/10/2019 08:08    245 K
  Nac_20191210.Z0100.jpg 12/10/2019 08:17    248 K
  Nac_20191210.Z0110.jpg 12/10/2019 08:26    251 K
  Nac_20191210.Z0120.jpg 12/10/2019 08:41    254 K
  Nac_20191210.Z0130.jpg 12/10/2019 08:47    256 K
  Nac_20191210.Z0140.jpg 12/10/2019 08:56    258 K
  Nac_20191210.Z0150.jpg 12/10/2019 09:08    260 K
  Nac_20191210.Z0200.jpg 12/10/2019 09:17    262 K
  Nac_20191210.Z0210.jpg 12/10/2019 09:26    263 K
  Nac_20191210.Z0220.jpg 12/10/2019 09:38    264 K
  Nac_20191210.Z0230.jpg 12/10/2019 09:47    265 K
  Nac_20191210.Z0300.jpg 12/10/2019 10:17    268 K
  Nac_20191210.Z0310.jpg 12/10/2019 10:26    268 K
  Nac_20191210.Z0320.jpg 12/10/2019 10:35    268 K
  Nac_20191210.Z0330.jpg 12/10/2019 10:50    268 K
  Nac_20191210.Z0340.jpg 12/10/2019 10:56    268 K
  Nac_20191210.Z0400.jpg 12/10/2019 11:20    268 K
  Nac_20191210.Z0420.jpg 12/10/2019 11:38    267 K
  Nac_20191210.Z0430.jpg 12/10/2019 11:44    266 K
  Nac_20191210.Z0440.jpg 12/10/2019 11:56    266 K
  Nac_20191210.Z0450.jpg 12/10/2019 12:08    264 K
  Nac_20191210.Z0500.jpg 12/10/2019 12:17    262 K
  Nac_20191210.Z0510.jpg 12/10/2019 12:26    259 K
  Nac_20191210.Z0530.jpg 12/10/2019 12:47    256 K
  Nac_20191210.Z0540.jpg 12/10/2019 12:59    254 K
  Nac_20191210.Z0550.jpg 12/10/2019 13:08    252 K
  Nac_20191210.Z0600.jpg 12/10/2019 13:17    250 K
  Nac_20191210.Z0610.jpg 12/10/2019 13:26    248 K
  Nac_20191210.Z0620.jpg 12/10/2019 13:38    246 K
  Nac_20191210.Z0630.jpg 12/10/2019 13:47    243 K
  Nac_20191210.Z0640.jpg 12/10/2019 13:59    240 K
  Nac_20191210.Z0650.jpg 12/10/2019 14:08    237 K
  Nac_20191210.Z0700.jpg 12/10/2019 14:14    234 K
  Nac_20191210.Z0710.jpg 12/10/2019 14:26    230 K
  Nac_20191210.Z0720.jpg 12/10/2019 14:38    226 K
  Nac_20191210.Z0730.jpg 12/10/2019 14:50    222 K
  Nac_20191210.Z0740.jpg 12/10/2019 14:56    217 K
  Nac_20191210.Z0800.jpg 12/10/2019 15:14    207 K
  Nac_20191210.Z0810.jpg 12/10/2019 15:26    201 K

  62 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )