• SỐ LIỆU Nature TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Nature
  Nac_20190823.Z0800.jpg 8/23/2019 15:17    257 K
  Nac_20190823.Z0810.jpg 8/23/2019 15:26    253 K
  Nac_20190823.Z0820.jpg 8/23/2019 15:35    250 K
  Nac_20190823.Z0830.jpg 8/23/2019 15:44    245 K
  Nac_20190823.Z0840.jpg 8/23/2019 15:56    239 K
  Nac_20190823.Z0850.jpg 8/23/2019 16:11    233 K
  Nac_20190823.Z0900.jpg 8/23/2019 16:17    226 K
  Nac_20190823.Z0910.jpg 8/23/2019 16:26    219 K
  Nac_20190823.Z0920.jpg 8/23/2019 16:35    213 K
  Nac_20190823.Z0930.jpg 8/23/2019 16:44    207 K
  Nac_20190823.Z0940.jpg 8/23/2019 16:53    201 K
  Nac_20190823.Z0950.jpg 8/23/2019 17:11    195 K
  Nac_20190823.Z1000.jpg 8/23/2019 17:17    190 K
  Nac_20190823.Z1010.jpg 8/23/2019 17:23    184 K
  Nac_20190823.Z1020.jpg 8/23/2019 17:35    178 K
  Nac_20190823.Z1030.jpg 8/23/2019 17:47    172 K
  Nac_20190823.Z1040.jpg 8/23/2019 17:53    166 K
  Nac_20190823.Z1050.jpg 8/23/2019 18:11    160 K
  Nac_20190823.Z1100.jpg 8/23/2019 18:17    155 K
  Nac_20190823.Z1110.jpg 8/23/2019 18:26    150 K
  Nac_20190823.Z1120.jpg 8/23/2019 18:35    144 K
  Nac_20190823.Z1130.jpg 8/23/2019 18:44    139 K
  Nac_20190823.Z1140.jpg 8/23/2019 18:53    135 K
  Nac_20190823.Z1150.jpg 8/23/2019 19:11    132 K
  Nac_20190823.Z1200.jpg 8/23/2019 19:17    130 K
  Nac_20190823.Z1210.jpg 8/23/2019 19:23    129 K
  Nac_20190823.Z1220.jpg 8/23/2019 19:35    129 K
  Nac_20190823.Z1230.jpg 8/23/2019 19:44    129 K
  Nac_20190823.Z1240.jpg 8/23/2019 19:53    129 K
  Nac_20190823.Z1250.jpg 8/23/2019 20:11    129 K
  Nac_20190823.Z1300.jpg 8/23/2019 20:17    129 K
  Nac_20190823.Z1310.jpg 8/23/2019 20:23    129 K
  Nac_20190823.Z1320.jpg 8/23/2019 20:35    129 K
  Nac_20190823.Z1330.jpg 8/23/2019 20:44    129 K
  Nac_20190823.Z1340.jpg 8/23/2019 20:53    129 K
  Nac_20190823.Z1350.jpg 8/23/2019 21:11    129 K
  Nac_20190823.Z1400.jpg 8/23/2019 21:17    129 K
  Nac_20190823.Z1410.jpg 8/23/2019 21:23    129 K
  Nac_20190823.Z1420.jpg 8/23/2019 21:35    129 K
  Nac_20190823.Z1430.jpg 8/23/2019 21:44    129 K
  Nac_20190823.Z1450.jpg 8/23/2019 22:11    129 K
  Nac_20190823.Z1500.jpg 8/23/2019 22:17    129 K
  Nac_20190823.Z1510.jpg 8/23/2019 22:26    129 K
  Nac_20190823.Z1520.jpg 8/23/2019 22:35    129 K
  Nac_20190823.Z1530.jpg 8/23/2019 22:47    129 K
  Nac_20190823.Z1540.jpg 8/23/2019 22:56    129 K
  Nac_20190823.Z1550.jpg 8/23/2019 23:11    129 K
  Nac_20190823.Z1600.jpg 8/23/2019 23:17    129 K
  Nac_20190823.Z1610.jpg 8/23/2019 23:26    129 K
  Nac_20190823.Z1620.jpg 8/23/2019 23:35    129 K
  Nac_20190823.Z1630.jpg 8/23/2019 23:47    129 K
  Nac_20190823.Z1640.jpg 8/23/2019 23:56    129 K
  Nac_20190823.Z1650.jpg 8/24/2019 00:11    129 K
  Nac_20190823.Z1700.jpg 8/24/2019 00:17    129 K
  Nac_20190823.Z1710.jpg 8/24/2019 00:26    129 K
  Nac_20190823.Z1720.jpg 8/24/2019 00:35    129 K
  Nac_20190823.Z1730.jpg 8/24/2019 00:44    129 K
  Nac_20190823.Z1740.jpg 8/24/2019 00:56    129 K
  Nac_20190823.Z1750.jpg 8/24/2019 01:11    129 K
  Nac_20190823.Z1800.jpg 8/24/2019 01:17    129 K
  Nac_20190823.Z1810.jpg 8/24/2019 01:26    129 K
  Nac_20190823.Z1820.jpg 8/24/2019 01:35    129 K
  Nac_20190823.Z1830.jpg 8/24/2019 01:44    129 K
  Nac_20190823.Z1840.jpg 8/24/2019 01:56    129 K
  Nac_20190823.Z1850.jpg 8/24/2019 02:11    129 K
  Nac_20190823.Z1900.jpg 8/24/2019 02:17    129 K
  Nac_20190823.Z1910.jpg 8/24/2019 02:26    129 K
  Nac_20190823.Z1920.jpg 8/24/2019 02:35    129 K
  Nac_20190823.Z1930.jpg 8/24/2019 02:44    129 K
  Nac_20190823.Z1940.jpg 8/24/2019 02:56    129 K
  Nac_20190823.Z1950.jpg 8/24/2019 03:11    129 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )