• SỐ LIỆU Nature TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Nature
  Nac_20200403.Z0530.jpg 4/3/2020 12:43    258 K
  Nac_20200403.Z0540.jpg 4/3/2020 12:56    256 K
  Nac_20200403.Z0550.jpg 4/3/2020 13:05    255 K
  Nac_20200403.Z0600.jpg 4/3/2020 13:14    254 K
  Nac_20200403.Z0610.jpg 4/3/2020 13:26    252 K
  Nac_20200403.Z0620.jpg 4/3/2020 13:35    250 K
  Nac_20200403.Z0630.jpg 4/3/2020 13:44    249 K
  Nac_20200403.Z0650.jpg 4/3/2020 14:05    245 K
  Nac_20200403.Z0700.jpg 4/3/2020 14:14    242 K
  Nac_20200403.Z0710.jpg 4/3/2020 14:23    241 K
  Nac_20200403.Z0720.jpg 4/3/2020 14:35    239 K
  Nac_20200403.Z0730.jpg 4/3/2020 14:44    236 K
  Nac_20200403.Z0740.jpg 4/3/2020 14:53    234 K
  Nac_20200403.Z0800.jpg 4/3/2020 15:14    228 K
  Nac_20200403.Z0810.jpg 4/3/2020 15:26    225 K
  Nac_20200403.Z0820.jpg 4/3/2020 15:35    222 K
  Nac_20200403.Z0830.jpg 4/3/2020 15:44    218 K
  Nac_20200403.Z0840.jpg 4/3/2020 15:52    213 K
  Nac_20200403.Z0850.jpg 4/3/2020 16:05    209 K
  Nac_20200403.Z0900.jpg 4/3/2020 16:14    204 K
  Nac_20200403.Z0910.jpg 4/3/2020 16:26    199 K
  Nac_20200403.Z0920.jpg 4/3/2020 16:35    194 K
  Nac_20200403.Z0930.jpg 4/3/2020 16:44    189 K
  Nac_20200403.Z0940.jpg 4/3/2020 16:53    184 K
  Nac_20200403.Z0950.jpg 4/3/2020 17:05    180 K
  Nac_20200403.Z1000.jpg 4/3/2020 17:14    175 K
  Nac_20200403.Z1010.jpg 4/3/2020 17:23    170 K
  Nac_20200403.Z1020.jpg 4/3/2020 17:35    165 K
  Nac_20200403.Z1030.jpg 4/3/2020 17:44    160 K
  Nac_20200403.Z1040.jpg 4/3/2020 17:53    155 K
  Nac_20200403.Z1050.jpg 4/3/2020 18:05    151 K
  Nac_20200403.Z1100.jpg 4/3/2020 18:14    146 K
  Nac_20200403.Z1110.jpg 4/3/2020 18:23    142 K
  Nac_20200403.Z1120.jpg 4/3/2020 18:34    138 K
  Nac_20200403.Z1130.jpg 4/3/2020 18:44    134 K
  Nac_20200403.Z1140.jpg 4/3/2020 18:53    131 K
  Nac_20200403.Z1150.jpg 4/3/2020 19:02    129 K
  Nac_20200403.Z1200.jpg 4/3/2020 19:14    129 K
  Nac_20200403.Z1210.jpg 4/3/2020 19:23    129 K
  Nac_20200403.Z1220.jpg 4/3/2020 19:35    129 K
  Nac_20200403.Z1230.jpg 4/3/2020 19:44    129 K
  Nac_20200403.Z1240.jpg 4/3/2020 19:53    129 K
  Nac_20200403.Z1250.jpg 4/3/2020 20:05    129 K
  Nac_20200403.Z1300.jpg 4/3/2020 20:14    129 K
  Nac_20200403.Z1310.jpg 4/3/2020 20:23    129 K
  Nac_20200403.Z1320.jpg 4/3/2020 20:32    129 K
  Nac_20200403.Z1330.jpg 4/3/2020 20:44    129 K
  Nac_20200403.Z1340.jpg 4/3/2020 20:53    129 K
  Nac_20200403.Z1350.jpg 4/3/2020 21:05    129 K
  Nac_20200403.Z1400.jpg 4/3/2020 21:14    129 K
  Nac_20200403.Z1410.jpg 4/3/2020 21:23    130 K
  Nac_20200403.Z1420.jpg 4/3/2020 21:32    129 K
  Nac_20200403.Z1430.jpg 4/3/2020 21:44    129 K
  Nac_20200403.Z1450.jpg 4/3/2020 22:02    129 K
  Nac_20200403.Z1500.jpg 4/3/2020 22:14    129 K
  Nac_20200403.Z1510.jpg 4/3/2020 22:23    129 K
  Nac_20200403.Z1520.jpg 4/3/2020 22:32    129 K
  Nac_20200403.Z1530.jpg 4/3/2020 22:44    129 K
  Nac_20200403.Z1540.jpg 4/3/2020 22:56    129 K
  Nac_20200403.Z1550.jpg 4/3/2020 23:05    129 K
  Nac_20200403.Z1600.jpg 4/3/2020 23:14    129 K
  Nac_20200403.Z1610.jpg 4/3/2020 23:23    129 K
  Nac_20200403.Z1620.jpg 4/3/2020 23:35    129 K
  Nac_20200403.Z1630.jpg 4/3/2020 23:44    129 K
  Nac_20200403.Z1640.jpg 4/3/2020 23:53    129 K
  Nac_20200403.Z1650.jpg 4/4/2020 00:05    129 K
  Nac_20200403.Z1700.jpg 4/4/2020 00:14    129 K
  Nac_20200403.Z1710.jpg 4/4/2020 00:23    129 K
  Nac_20200403.Z1720.jpg 4/4/2020 00:35    129 K

  69 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )