• SỐ LIỆU Airmass TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Airmass
  Air_20190823.Z0730.jpg 8/23/2019 14:49    222 K
  Air_20190823.Z0740.jpg 8/23/2019 14:55    222 K
  Air_20190823.Z0750.jpg 8/23/2019 15:13    222 K
  Air_20190823.Z0800.jpg 8/23/2019 15:19    222 K
  Air_20190823.Z0810.jpg 8/23/2019 15:28    223 K
  Air_20190823.Z0820.jpg 8/23/2019 15:37    223 K
  Air_20190823.Z0830.jpg 8/23/2019 15:46    222 K
  Air_20190823.Z0840.jpg 8/23/2019 15:55    221 K
  Air_20190823.Z0850.jpg 8/23/2019 16:13    221 K
  Air_20190823.Z0900.jpg 8/23/2019 16:19    220 K
  Air_20190823.Z0910.jpg 8/23/2019 16:28    220 K
  Air_20190823.Z0920.jpg 8/23/2019 16:37    219 K
  Air_20190823.Z0930.jpg 8/23/2019 16:46    219 K
  Air_20190823.Z0940.jpg 8/23/2019 16:55    218 K
  Air_20190823.Z0950.jpg 8/23/2019 17:13    217 K
  Air_20190823.Z1000.jpg 8/23/2019 17:19    216 K
  Air_20190823.Z1010.jpg 8/23/2019 17:25    215 K
  Air_20190823.Z1020.jpg 8/23/2019 17:37    215 K
  Air_20190823.Z1030.jpg 8/23/2019 17:49    214 K
  Air_20190823.Z1040.jpg 8/23/2019 17:55    214 K
  Air_20190823.Z1050.jpg 8/23/2019 18:13    213 K
  Air_20190823.Z1100.jpg 8/23/2019 18:19    212 K
  Air_20190823.Z1110.jpg 8/23/2019 18:25    211 K
  Air_20190823.Z1120.jpg 8/23/2019 18:37    210 K
  Air_20190823.Z1130.jpg 8/23/2019 18:46    210 K
  Air_20190823.Z1140.jpg 8/23/2019 18:55    209 K
  Air_20190823.Z1150.jpg 8/23/2019 19:13    208 K
  Air_20190823.Z1200.jpg 8/23/2019 19:19    208 K
  Air_20190823.Z1210.jpg 8/23/2019 19:25    208 K
  Air_20190823.Z1220.jpg 8/23/2019 19:37    208 K
  Air_20190823.Z1230.jpg 8/23/2019 19:46    207 K
  Air_20190823.Z1240.jpg 8/23/2019 19:55    207 K
  Air_20190823.Z1250.jpg 8/23/2019 20:13    206 K
  Air_20190823.Z1300.jpg 8/23/2019 20:19    206 K
  Air_20190823.Z1310.jpg 8/23/2019 20:25    205 K
  Air_20190823.Z1320.jpg 8/23/2019 20:37    205 K
  Air_20190823.Z1330.jpg 8/23/2019 20:46    204 K
  Air_20190823.Z1340.jpg 8/23/2019 20:55    203 K
  Air_20190823.Z1350.jpg 8/23/2019 21:13    203 K
  Air_20190823.Z1400.jpg 8/23/2019 21:19    203 K
  Air_20190823.Z1410.jpg 8/23/2019 21:25    202 K
  Air_20190823.Z1420.jpg 8/23/2019 21:37    202 K
  Air_20190823.Z1430.jpg 8/23/2019 21:46    201 K
  Air_20190823.Z1450.jpg 8/23/2019 22:13    200 K
  Air_20190823.Z1500.jpg 8/23/2019 22:19    200 K
  Air_20190823.Z1510.jpg 8/23/2019 22:28    200 K
  Air_20190823.Z1520.jpg 8/23/2019 22:37    199 K
  Air_20190823.Z1530.jpg 8/23/2019 22:49    199 K
  Air_20190823.Z1540.jpg 8/23/2019 22:58    199 K
  Air_20190823.Z1550.jpg 8/23/2019 23:13    199 K
  Air_20190823.Z1600.jpg 8/23/2019 23:19    199 K
  Air_20190823.Z1610.jpg 8/23/2019 23:28    199 K
  Air_20190823.Z1620.jpg 8/23/2019 23:37    199 K
  Air_20190823.Z1630.jpg 8/23/2019 23:49    199 K
  Air_20190823.Z1640.jpg 8/23/2019 23:58    199 K
  Air_20190823.Z1650.jpg 8/24/2019 00:13    199 K
  Air_20190823.Z1700.jpg 8/24/2019 00:19    198 K
  Air_20190823.Z1710.jpg 8/24/2019 00:28    198 K
  Air_20190823.Z1720.jpg 8/24/2019 00:37    198 K
  Air_20190823.Z1730.jpg 8/24/2019 00:46    198 K
  Air_20190823.Z1740.jpg 8/24/2019 00:58    197 K
  Air_20190823.Z1750.jpg 8/24/2019 01:13    197 K
  Air_20190823.Z1800.jpg 8/24/2019 01:19    197 K
  Air_20190823.Z1810.jpg 8/24/2019 01:28    197 K
  Air_20190823.Z1820.jpg 8/24/2019 01:37    197 K
  Air_20190823.Z1830.jpg 8/24/2019 01:46    196 K
  Air_20190823.Z1840.jpg 8/24/2019 01:58    196 K
  Air_20190823.Z1850.jpg 8/24/2019 02:13    196 K
  Air_20190823.Z1900.jpg 8/24/2019 02:19    196 K
  Air_20190823.Z1910.jpg 8/24/2019 02:28    196 K
  Air_20190823.Z1920.jpg 8/24/2019 02:37    196 K
  Air_20190823.Z1930.jpg 8/24/2019 02:46    196 K

  72 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )