• SỐ LIỆU Airmass TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Airmass
  Air_20200403.Z0430.jpg 4/3/2020 11:46    185 K
  Air_20200403.Z0440.jpg 4/3/2020 11:58    185 K
  Air_20200403.Z0450.jpg 4/3/2020 12:07    186 K
  Air_20200403.Z0500.jpg 4/3/2020 12:16    187 K
  Air_20200403.Z0510.jpg 4/3/2020 12:28    187 K
  Air_20200403.Z0520.jpg 4/3/2020 12:37    188 K
  Air_20200403.Z0530.jpg 4/3/2020 12:46    188 K
  Air_20200403.Z0540.jpg 4/3/2020 12:58    188 K
  Air_20200403.Z0550.jpg 4/3/2020 13:07    188 K
  Air_20200403.Z0600.jpg 4/3/2020 13:16    189 K
  Air_20200403.Z0610.jpg 4/3/2020 13:28    189 K
  Air_20200403.Z0620.jpg 4/3/2020 13:37    190 K
  Air_20200403.Z0630.jpg 4/3/2020 13:46    190 K
  Air_20200403.Z0640.jpg 4/3/2020 13:55    189 K
  Air_20200403.Z0650.jpg 4/3/2020 14:07    190 K
  Air_20200403.Z0700.jpg 4/3/2020 14:16    189 K
  Air_20200403.Z0710.jpg 4/3/2020 14:25    189 K
  Air_20200403.Z0730.jpg 4/3/2020 14:46    189 K
  Air_20200403.Z0740.jpg 4/3/2020 14:55    189 K
  Air_20200403.Z0750.jpg 4/3/2020 15:07    189 K
  Air_20200403.Z0800.jpg 4/3/2020 15:16    189 K
  Air_20200403.Z0810.jpg 4/3/2020 15:28    188 K
  Air_20200403.Z0820.jpg 4/3/2020 15:37    188 K
  Air_20200403.Z0830.jpg 4/3/2020 15:46    187 K
  Air_20200403.Z0840.jpg 4/3/2020 15:55    187 K
  Air_20200403.Z0850.jpg 4/3/2020 16:07    186 K
  Air_20200403.Z0900.jpg 4/3/2020 16:16    186 K
  Air_20200403.Z0910.jpg 4/3/2020 16:28    185 K
  Air_20200403.Z0920.jpg 4/3/2020 16:37    184 K
  Air_20200403.Z0930.jpg 4/3/2020 16:46    184 K
  Air_20200403.Z0940.jpg 4/3/2020 16:55    183 K
  Air_20200403.Z0950.jpg 4/3/2020 17:07    182 K
  Air_20200403.Z1000.jpg 4/3/2020 17:16    182 K
  Air_20200403.Z1010.jpg 4/3/2020 17:25    181 K
  Air_20200403.Z1020.jpg 4/3/2020 17:37    180 K
  Air_20200403.Z1030.jpg 4/3/2020 17:46    179 K
  Air_20200403.Z1040.jpg 4/3/2020 17:55    179 K
  Air_20200403.Z1050.jpg 4/3/2020 18:07    178 K
  Air_20200403.Z1100.jpg 4/3/2020 18:16    178 K
  Air_20200403.Z1110.jpg 4/3/2020 18:25    177 K
  Air_20200403.Z1120.jpg 4/3/2020 18:34    177 K
  Air_20200403.Z1130.jpg 4/3/2020 18:46    177 K
  Air_20200403.Z1140.jpg 4/3/2020 18:55    176 K
  Air_20200403.Z1150.jpg 4/3/2020 19:04    176 K
  Air_20200403.Z1200.jpg 4/3/2020 19:16    176 K
  Air_20200403.Z1210.jpg 4/3/2020 19:25    175 K
  Air_20200403.Z1220.jpg 4/3/2020 19:37    175 K
  Air_20200403.Z1230.jpg 4/3/2020 19:46    175 K
  Air_20200403.Z1240.jpg 4/3/2020 19:55    175 K
  Air_20200403.Z1250.jpg 4/3/2020 20:07    175 K
  Air_20200403.Z1300.jpg 4/3/2020 20:16    175 K
  Air_20200403.Z1310.jpg 4/3/2020 20:25    174 K
  Air_20200403.Z1320.jpg 4/3/2020 20:34    174 K
  Air_20200403.Z1330.jpg 4/3/2020 20:46    174 K
  Air_20200403.Z1340.jpg 4/3/2020 20:55    174 K
  Air_20200403.Z1350.jpg 4/3/2020 21:07    174 K
  Air_20200403.Z1400.jpg 4/3/2020 21:16    175 K
  Air_20200403.Z1410.jpg 4/3/2020 21:25    154 K
  Air_20200403.Z1420.jpg 4/3/2020 21:34    175 K
  Air_20200403.Z1430.jpg 4/3/2020 21:46    175 K
  Air_20200403.Z1450.jpg 4/3/2020 22:04    175 K
  Air_20200403.Z1500.jpg 4/3/2020 22:16    174 K
  Air_20200403.Z1510.jpg 4/3/2020 22:25    174 K
  Air_20200403.Z1520.jpg 4/3/2020 22:34    174 K
  Air_20200403.Z1530.jpg 4/3/2020 22:46    174 K
  Air_20200403.Z1540.jpg 4/3/2020 22:58    174 K
  Air_20200403.Z1550.jpg 4/3/2020 23:07    174 K
  Air_20200403.Z1600.jpg 4/3/2020 23:16    174 K
  Air_20200403.Z1610.jpg 4/3/2020 23:25    174 K
  Air_20200403.Z1620.jpg 4/3/2020 23:37    174 K
  Air_20200403.Z1630.jpg 4/3/2020 23:46    174 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )