• SỐ LIỆU Dust TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Dust
  Dus_20200403.Z0350.jpg 4/3/2020 11:05    265 K
  Dus_20200403.Z0410.jpg 4/3/2020 11:26    264 K
  Dus_20200403.Z0420.jpg 4/3/2020 11:35    265 K
  Dus_20200403.Z0430.jpg 4/3/2020 11:44    265 K
  Dus_20200403.Z0440.jpg 4/3/2020 11:56    267 K
  Dus_20200403.Z0450.jpg 4/3/2020 12:05    268 K
  Dus_20200403.Z0500.jpg 4/3/2020 12:14    268 K
  Dus_20200403.Z0510.jpg 4/3/2020 12:26    268 K
  Dus_20200403.Z0520.jpg 4/3/2020 12:35    269 K
  Dus_20200403.Z0540.jpg 4/3/2020 12:56    269 K
  Dus_20200403.Z0550.jpg 4/3/2020 13:05    270 K
  Dus_20200403.Z0600.jpg 4/3/2020 13:14    270 K
  Dus_20200403.Z0610.jpg 4/3/2020 13:26    271 K
  Dus_20200403.Z0620.jpg 4/3/2020 13:35    272 K
  Dus_20200403.Z0630.jpg 4/3/2020 13:44    271 K
  Dus_20200403.Z0640.jpg 4/3/2020 13:53    271 K
  Dus_20200403.Z0650.jpg 4/3/2020 14:05    271 K
  Dus_20200403.Z0700.jpg 4/3/2020 14:14    272 K
  Dus_20200403.Z0710.jpg 4/3/2020 14:23    272 K
  Dus_20200403.Z0730.jpg 4/3/2020 14:44    272 K
  Dus_20200403.Z0740.jpg 4/3/2020 14:53    271 K
  Dus_20200403.Z0750.jpg 4/3/2020 15:05    272 K
  Dus_20200403.Z0800.jpg 4/3/2020 15:14    272 K
  Dus_20200403.Z0810.jpg 4/3/2020 15:26    272 K
  Dus_20200403.Z0820.jpg 4/3/2020 15:35    272 K
  Dus_20200403.Z0830.jpg 4/3/2020 15:44    271 K
  Dus_20200403.Z0840.jpg 4/3/2020 15:56    271 K
  Dus_20200403.Z0850.jpg 4/3/2020 16:05    271 K
  Dus_20200403.Z0900.jpg 4/3/2020 16:14    271 K
  Dus_20200403.Z0910.jpg 4/3/2020 16:26    270 K
  Dus_20200403.Z0920.jpg 4/3/2020 16:35    270 K
  Dus_20200403.Z0930.jpg 4/3/2020 16:44    270 K
  Dus_20200403.Z0940.jpg 4/3/2020 16:53    268 K
  Dus_20200403.Z0950.jpg 4/3/2020 17:05    268 K
  Dus_20200403.Z1000.jpg 4/3/2020 17:14    267 K
  Dus_20200403.Z1010.jpg 4/3/2020 17:23    267 K
  Dus_20200403.Z1020.jpg 4/3/2020 17:35    267 K
  Dus_20200403.Z1030.jpg 4/3/2020 17:44    266 K
  Dus_20200403.Z1040.jpg 4/3/2020 17:53    266 K
  Dus_20200403.Z1050.jpg 4/3/2020 18:05    265 K
  Dus_20200403.Z1100.jpg 4/3/2020 18:14    264 K
  Dus_20200403.Z1110.jpg 4/3/2020 18:23    264 K
  Dus_20200403.Z1120.jpg 4/3/2020 18:32    263 K
  Dus_20200403.Z1130.jpg 4/3/2020 18:44    263 K
  Dus_20200403.Z1140.jpg 4/3/2020 18:53    263 K
  Dus_20200403.Z1150.jpg 4/3/2020 19:02    262 K
  Dus_20200403.Z1200.jpg 4/3/2020 19:14    263 K
  Dus_20200403.Z1210.jpg 4/3/2020 19:23    263 K
  Dus_20200403.Z1220.jpg 4/3/2020 19:35    262 K
  Dus_20200403.Z1230.jpg 4/3/2020 19:44    262 K
  Dus_20200403.Z1240.jpg 4/3/2020 19:53    262 K
  Dus_20200403.Z1250.jpg 4/3/2020 20:05    262 K
  Dus_20200403.Z1300.jpg 4/3/2020 20:14    262 K
  Dus_20200403.Z1310.jpg 4/3/2020 20:23    263 K
  Dus_20200403.Z1320.jpg 4/3/2020 20:32    262 K
  Dus_20200403.Z1330.jpg 4/3/2020 20:44    262 K
  Dus_20200403.Z1340.jpg 4/3/2020 20:53    262 K
  Dus_20200403.Z1350.jpg 4/3/2020 21:05    262 K
  Dus_20200403.Z1400.jpg 4/3/2020 21:14    262 K
  Dus_20200403.Z1410.jpg 4/3/2020 21:23    228 K
  Dus_20200403.Z1420.jpg 4/3/2020 21:32    262 K
  Dus_20200403.Z1430.jpg 4/3/2020 21:44    262 K
  Dus_20200403.Z1450.jpg 4/3/2020 22:02    262 K
  Dus_20200403.Z1500.jpg 4/3/2020 22:14    262 K
  Dus_20200403.Z1510.jpg 4/3/2020 22:23    262 K
  Dus_20200403.Z1520.jpg 4/3/2020 22:32    262 K
  Dus_20200403.Z1530.jpg 4/3/2020 22:44    261 K
  Dus_20200403.Z1540.jpg 4/3/2020 22:56    261 K

  68 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )