• SỐ LIỆU Dust TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Dust
  Dus_20190823.Z0720.jpg 8/23/2019 14:35    324 K
  Dus_20190823.Z0730.jpg 8/23/2019 14:47    325 K
  Dus_20190823.Z0740.jpg 8/23/2019 14:53    325 K
  Dus_20190823.Z0750.jpg 8/23/2019 15:11    326 K
  Dus_20190823.Z0800.jpg 8/23/2019 15:17    326 K
  Dus_20190823.Z0810.jpg 8/23/2019 15:26    326 K
  Dus_20190823.Z0820.jpg 8/23/2019 15:35    327 K
  Dus_20190823.Z0830.jpg 8/23/2019 15:44    327 K
  Dus_20190823.Z0850.jpg 8/23/2019 16:11    326 K
  Dus_20190823.Z0900.jpg 8/23/2019 16:17    326 K
  Dus_20190823.Z0910.jpg 8/23/2019 16:26    325 K
  Dus_20190823.Z0920.jpg 8/23/2019 16:35    325 K
  Dus_20190823.Z0930.jpg 8/23/2019 16:44    325 K
  Dus_20190823.Z0940.jpg 8/23/2019 16:53    323 K
  Dus_20190823.Z0950.jpg 8/23/2019 17:11    323 K
  Dus_20190823.Z1000.jpg 8/23/2019 17:17    323 K
  Dus_20190823.Z1010.jpg 8/23/2019 17:23    321 K
  Dus_20190823.Z1020.jpg 8/23/2019 17:35    321 K
  Dus_20190823.Z1030.jpg 8/23/2019 17:47    320 K
  Dus_20190823.Z1040.jpg 8/23/2019 17:53    319 K
  Dus_20190823.Z1050.jpg 8/23/2019 18:11    319 K
  Dus_20190823.Z1100.jpg 8/23/2019 18:17    318 K
  Dus_20190823.Z1110.jpg 8/23/2019 18:26    318 K
  Dus_20190823.Z1120.jpg 8/23/2019 18:35    316 K
  Dus_20190823.Z1130.jpg 8/23/2019 18:44    316 K
  Dus_20190823.Z1140.jpg 8/23/2019 18:53    316 K
  Dus_20190823.Z1150.jpg 8/23/2019 19:11    315 K
  Dus_20190823.Z1200.jpg 8/23/2019 19:17    314 K
  Dus_20190823.Z1210.jpg 8/23/2019 19:23    313 K
  Dus_20190823.Z1220.jpg 8/23/2019 19:35    313 K
  Dus_20190823.Z1230.jpg 8/23/2019 19:44    313 K
  Dus_20190823.Z1240.jpg 8/23/2019 19:53    313 K
  Dus_20190823.Z1250.jpg 8/23/2019 20:11    314 K
  Dus_20190823.Z1300.jpg 8/23/2019 20:17    312 K
  Dus_20190823.Z1310.jpg 8/23/2019 20:23    312 K
  Dus_20190823.Z1320.jpg 8/23/2019 20:35    312 K
  Dus_20190823.Z1330.jpg 8/23/2019 20:44    310 K
  Dus_20190823.Z1340.jpg 8/23/2019 20:53    310 K
  Dus_20190823.Z1350.jpg 8/23/2019 21:11    310 K
  Dus_20190823.Z1400.jpg 8/23/2019 21:17    310 K
  Dus_20190823.Z1410.jpg 8/23/2019 21:23    310 K
  Dus_20190823.Z1420.jpg 8/23/2019 21:35    310 K
  Dus_20190823.Z1430.jpg 8/23/2019 21:44    309 K
  Dus_20190823.Z1450.jpg 8/23/2019 22:11    309 K
  Dus_20190823.Z1500.jpg 8/23/2019 22:17    309 K
  Dus_20190823.Z1510.jpg 8/23/2019 22:26    309 K
  Dus_20190823.Z1520.jpg 8/23/2019 22:35    309 K
  Dus_20190823.Z1530.jpg 8/23/2019 22:47    310 K
  Dus_20190823.Z1540.jpg 8/23/2019 22:56    309 K
  Dus_20190823.Z1550.jpg 8/23/2019 23:11    310 K
  Dus_20190823.Z1600.jpg 8/23/2019 23:17    309 K
  Dus_20190823.Z1610.jpg 8/23/2019 23:26    310 K
  Dus_20190823.Z1620.jpg 8/23/2019 23:35    309 K
  Dus_20190823.Z1630.jpg 8/23/2019 23:47    310 K
  Dus_20190823.Z1640.jpg 8/23/2019 23:56    311 K
  Dus_20190823.Z1650.jpg 8/24/2019 00:11    309 K
  Dus_20190823.Z1700.jpg 8/24/2019 00:17    309 K
  Dus_20190823.Z1710.jpg 8/24/2019 00:26    310 K
  Dus_20190823.Z1720.jpg 8/24/2019 00:35    309 K
  Dus_20190823.Z1730.jpg 8/24/2019 00:44    309 K
  Dus_20190823.Z1740.jpg 8/24/2019 00:56    308 K
  Dus_20190823.Z1750.jpg 8/24/2019 01:11    308 K
  Dus_20190823.Z1800.jpg 8/24/2019 01:17    308 K
  Dus_20190823.Z1810.jpg 8/24/2019 01:26    308 K
  Dus_20190823.Z1820.jpg 8/24/2019 01:35    308 K
  Dus_20190823.Z1830.jpg 8/24/2019 01:44    308 K
  Dus_20190823.Z1840.jpg 8/24/2019 01:56    308 K
  Dus_20190823.Z1850.jpg 8/24/2019 02:11    308 K
  Dus_20190823.Z1900.jpg 8/24/2019 02:17    308 K
  Dus_20190823.Z1910.jpg 8/24/2019 02:26    308 K

  70 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )