• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2019_0823_0800.JPG 8/23/2019 15:12    484 K
  VIS.2019_0823_0810.JPG 8/23/2019 15:22    475 K
  VIS.2019_0823_0820.JPG 8/23/2019 15:32    464 K
  VIS.2019_0823_0830.JPG 8/23/2019 15:42    452 K
  VIS.2019_0823_0840.JPG 8/23/2019 15:53    438 K
  VIS.2019_0823_0850.JPG 8/23/2019 16:08    422 K
  VIS.2019_0823_0900.JPG 8/23/2019 16:12    405 K
  VIS.2019_0823_0910.JPG 8/23/2019 16:23    388 K
  VIS.2019_0823_0920.JPG 8/23/2019 16:32    372 K
  VIS.2019_0823_0930.JPG 8/23/2019 16:41    356 K
  VIS.2019_0823_0940.JPG 8/23/2019 16:52    340 K
  VIS.2019_0823_0950.JPG 8/23/2019 17:07    326 K
  VIS.2019_0823_1000.JPG 8/23/2019 17:12    311 K
  VIS.2019_0823_1010.JPG 8/23/2019 17:22    297 K
  VIS.2019_0823_1020.JPG 8/23/2019 17:33    283 K
  VIS.2019_0823_1030.JPG 8/23/2019 17:42    269 K
  VIS.2019_0823_1040.JPG 8/23/2019 17:51    255 K
  VIS.2019_0823_1050.JPG 8/23/2019 18:07    241 K
  VIS.2019_0823_1100.JPG 8/23/2019 18:13    228 K
  VIS.2019_0823_1110.JPG 8/23/2019 18:22    215 K
  VIS.2019_0823_1120.JPG 8/23/2019 18:32    203 K
  VIS.2019_0823_1130.JPG 8/23/2019 18:41    192 K
  VIS.2019_0823_1140.JPG 8/23/2019 18:51    182 K
  VIS.2019_0823_1150.JPG 8/23/2019 19:07    176 K
  VIS.2019_0823_1200.JPG 8/23/2019 19:11    171 K
  VIS.2019_0823_1210.JPG 8/23/2019 19:21    169 K
  VIS.2019_0823_1220.JPG 8/23/2019 19:31    168 K
  VIS.2019_0823_1230.JPG 8/23/2019 19:42    168 K
  VIS.2019_0823_1240.JPG 8/23/2019 19:51    168 K
  VIS.2019_0823_1250.JPG 8/23/2019 20:07    168 K
  VIS.2019_0823_1300.JPG 8/23/2019 20:12    168 K
  VIS.2019_0823_1310.JPG 8/23/2019 20:21    168 K
  VIS.2019_0823_1320.JPG 8/23/2019 20:31    168 K
  VIS.2019_0823_1330.JPG 8/23/2019 20:42    168 K
  VIS.2019_0823_1340.JPG 8/23/2019 20:52    168 K
  VIS.2019_0823_1350.JPG 8/23/2019 21:08    168 K
  VIS.2019_0823_1400.JPG 8/23/2019 21:11    170 K
  VIS.2019_0823_1410.JPG 8/23/2019 21:21    172 K
  VIS.2019_0823_1420.JPG 8/23/2019 21:31    173 K
  VIS.2019_0823_1430.JPG 8/23/2019 21:42    171 K
  VIS.2019_0823_1450.JPG 8/23/2019 22:07    169 K
  VIS.2019_0823_1500.JPG 8/23/2019 22:12    169 K
  VIS.2019_0823_1510.JPG 8/23/2019 22:21    168 K
  VIS.2019_0823_1520.JPG 8/23/2019 22:32    168 K
  VIS.2019_0823_1530.JPG 8/23/2019 22:43    168 K
  VIS.2019_0823_1540.JPG 8/23/2019 22:53    168 K
  VIS.2019_0823_1550.JPG 8/23/2019 23:07    168 K
  VIS.2019_0823_1600.JPG 8/23/2019 23:12    168 K
  VIS.2019_0823_1610.JPG 8/23/2019 23:22    168 K
  VIS.2019_0823_1620.JPG 8/23/2019 23:32    168 K
  VIS.2019_0823_1630.JPG 8/23/2019 23:43    168 K
  VIS.2019_0823_1640.JPG 8/23/2019 23:52    168 K
  VIS.2019_0823_1650.JPG 8/24/2019 00:08    168 K
  VIS.2019_0823_1700.JPG 8/24/2019 00:13    168 K
  VIS.2019_0823_1710.JPG 8/24/2019 00:22    168 K
  VIS.2019_0823_1720.JPG 8/24/2019 00:32    168 K
  VIS.2019_0823_1730.JPG 8/24/2019 00:43    168 K
  VIS.2019_0823_1740.JPG 8/24/2019 00:52    168 K
  VIS.2019_0823_1750.JPG 8/24/2019 01:08    168 K
  VIS.2019_0823_1800.JPG 8/24/2019 01:12    168 K
  VIS.2019_0823_1810.JPG 8/24/2019 01:22    168 K
  VIS.2019_0823_1820.JPG 8/24/2019 01:32    168 K
  VIS.2019_0823_1830.JPG 8/24/2019 01:42    168 K
  VIS.2019_0823_1840.JPG 8/24/2019 01:52    168 K
  VIS.2019_0823_1850.JPG 8/24/2019 02:08    168 K
  VIS.2019_0823_1900.JPG 8/24/2019 02:13    168 K
  VIS.2019_0823_1910.JPG 8/24/2019 02:23    168 K
  VIS.2019_0823_1920.JPG 8/24/2019 02:32    168 K
  VIS.2019_0823_1930.JPG 8/24/2019 02:42    168 K
  VIS.2019_0823_1940.JPG 8/24/2019 02:53    168 K
  VIS.2019_0823_1950.JPG 8/24/2019 03:08    168 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )