• SỐ LIỆU SandWitch TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : SandWitch
  SWD_20191018.Z0350.jpg 10/18/2019 11:11    288 K
  SWD_20191018.Z0400.jpg 10/18/2019 11:17    388 K
  SWD_20191018.Z0410.jpg 10/18/2019 11:26    389 K
  SWD_20191018.Z0430.jpg 10/18/2019 11:47    292 K
  SWD_20191018.Z0440.jpg 10/18/2019 11:56    293 K
  SWD_20191018.Z0450.jpg 10/18/2019 12:23    294 K
  SWD_20191018.Z0500.jpg 10/18/2019 12:17    385 K
  SWD_20191018.Z0510.jpg 10/18/2019 12:29    381 K
  SWD_20191018.Z0520.jpg 10/18/2019 12:35    297 K
  SWD_20191018.Z0530.jpg 10/18/2019 12:47    298 K
  SWD_20191018.Z0550.jpg 10/18/2019 13:11    298 K
  SWD_20191018.Z0600.jpg 10/18/2019 13:17    370 K
  SWD_20191018.Z0610.jpg 10/18/2019 13:26    367 K
  SWD_20191018.Z0620.jpg 10/18/2019 13:35    300 K
  SWD_20191018.Z0640.jpg 10/18/2019 13:56    301 K
  SWD_20191018.Z0650.jpg 10/18/2019 14:11    302 K
  SWD_20191018.Z0700.jpg 10/18/2019 14:17    348 K
  SWD_20191018.Z0720.jpg 10/18/2019 14:35    302 K
  SWD_20191018.Z0730.jpg 10/18/2019 14:44    302 K
  SWD_20191018.Z0740.jpg 10/18/2019 14:53    302 K
  SWD_20191018.Z0750.jpg 10/18/2019 15:11    302 K
  SWD_20191018.Z0800.jpg 10/18/2019 15:17    314 K
  SWD_20191018.Z0810.jpg 10/18/2019 15:26    306 K
  SWD_20191018.Z0820.jpg 10/18/2019 15:35    300 K
  SWD_20191018.Z0830.jpg 10/18/2019 15:44    300 K
  SWD_20191018.Z0850.jpg 10/18/2019 16:11    298 K
  SWD_20191018.Z0900.jpg 10/18/2019 16:17    269 K
  SWD_20191018.Z0910.jpg 10/18/2019 16:26    262 K
  SWD_20191018.Z0920.jpg 10/18/2019 16:35    295 K
  SWD_20191018.Z0930.jpg 10/18/2019 16:44    294 K
  SWD_20191018.Z0940.jpg 10/18/2019 16:56    293 K
  SWD_20191018.Z0950.jpg 10/18/2019 17:11    292 K
  SWD_20191018.Z1000.jpg 10/18/2019 17:17    234 K
  SWD_20191018.Z1010.jpg 10/18/2019 17:23    230 K
  SWD_20191018.Z1020.jpg 10/18/2019 17:35    289 K
  SWD_20191018.Z1030.jpg 10/18/2019 17:44    288 K
  SWD_20191018.Z1040.jpg 10/18/2019 17:53    287 K
  SWD_20191018.Z1050.jpg 10/18/2019 18:11    286 K
  SWD_20191018.Z1100.jpg 10/18/2019 18:17    216 K
  SWD_20191018.Z1110.jpg 10/18/2019 18:26    216 K
  SWD_20191018.Z1120.jpg 10/18/2019 18:35    284 K
  SWD_20191018.Z1130.jpg 10/18/2019 18:44    283 K
  SWD_20191018.Z1140.jpg 10/18/2019 18:53    282 K
  SWD_20191018.Z1150.jpg 10/18/2019 19:11    281 K
  SWD_20191018.Z1200.jpg 10/18/2019 19:17    214 K
  SWD_20191018.Z1210.jpg 10/18/2019 19:23    213 K
  SWD_20191018.Z1220.jpg 10/18/2019 19:35    279 K
  SWD_20191018.Z1230.jpg 10/18/2019 19:44    278 K
  SWD_20191018.Z1240.jpg 10/18/2019 19:56    277 K
  SWD_20191018.Z1250.jpg 10/18/2019 20:11    277 K
  SWD_20191018.Z1300.jpg 10/18/2019 20:17    212 K
  SWD_20191018.Z1310.jpg 10/18/2019 20:23    211 K
  SWD_20191018.Z1320.jpg 10/18/2019 20:35    276 K
  SWD_20191018.Z1330.jpg 10/18/2019 20:44    276 K
  SWD_20191018.Z1340.jpg 10/18/2019 20:53    275 K
  SWD_20191018.Z1350.jpg 10/18/2019 21:11    275 K
  SWD_20191018.Z1400.jpg 10/18/2019 21:17    209 K
  SWD_20191018.Z1410.jpg 10/18/2019 21:23    209 K
  SWD_20191018.Z1420.jpg 10/18/2019 21:35    272 K
  SWD_20191018.Z1450.jpg 10/18/2019 22:11    269 K
  SWD_20191018.Z1500.jpg 10/18/2019 22:17    207 K
  SWD_20191018.Z1510.jpg 10/18/2019 22:23    206 K
  SWD_20191018.Z1520.jpg 10/18/2019 22:35    267 K
  SWD_20191018.Z1530.jpg 10/18/2019 22:44    267 K
  SWD_20191018.Z1540.jpg 10/18/2019 22:53    266 K

  65 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )