• SỐ LIỆU PLEIKU TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PLEIKU
  1 PLE002.T.201908231450.jpg 8/23/2019 21:57    234 K
  2 PLE002.T.201908231500.jpg 8/23/2019 22:07    232 K
  3 PLE002.T.201908231510.jpg 8/23/2019 22:17    233 K
  4 PLE002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:27    237 K
  5 PLE002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:37    243 K
  6 PLE002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    250 K
  7 PLE002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 22:57    253 K
  8 PLE002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:07    256 K
  9 PLE002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:17    257 K
  10 PLE002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:27    262 K
  11 PLE002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:37    269 K
  12 PLE002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:47    273 K
  13 PLE002.T.201908231650.jpg 8/23/2019 23:57    273 K
  14 PLE002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:07    276 K
  15 PLE002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:17    277 K
  16 PLE002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:27    281 K
  17 PLE002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:37    283 K
  18 PLE002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:47    282 K
  19 PLE002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 00:57    281 K
  20 PLE002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:07    280 K
  21 PLE002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:17    279 K
  22 PLE002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:27    276 K
  23 PLE002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:37    279 K
  24 PLE002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:47    264 K
  25 PLE002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 01:57    257 K
  26 PLE002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:07    267 K
  27 PLE002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:17    279 K
  28 PLE002.T.201908231920.jpg 8/24/2019 02:27    287 K
  29 PLE002.T.201908231930.jpg 8/24/2019 02:37    286 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )