• SỐ LIỆU PLEIKU TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PLEIKU
  1 PLE002.T.202004031150.jpg 4/3/2020 18:55    155 K
  2 PLE002.T.202004031200.jpg 4/3/2020 19:05    156 K
  3 PLE002.T.202004031210.jpg 4/3/2020 19:16    155 K
  4 PLE002.T.202004031220.jpg 4/3/2020 19:26    155 K
  5 PLE002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:36    155 K
  6 PLE002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    155 K
  7 PLE002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    154 K
  8 PLE002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    154 K
  9 PLE002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    154 K
  10 PLE002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    154 K
  11 PLE002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    154 K
  12 PLE002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    153 K
  13 PLE002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    153 K
  14 PLE002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    151 K
  15 PLE002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    151 K
  16 PLE002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    150 K
  17 PLE002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    149 K
  18 PLE002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    148 K
  19 PLE002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    148 K
  20 PLE002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    148 K
  21 PLE002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    148 K
  22 PLE002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    148 K
  23 PLE002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    148 K
  24 PLE002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    148 K
  25 PLE002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    148 K
  26 PLE002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    148 K
  27 PLE002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    148 K
  28 PLE002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    149 K
  29 PLE002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    149 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )