• SỐ LIỆU PHA ĐIN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHA ĐIN
  1 PHA002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    163 K
  2 PHA002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    163 K
  3 PHA002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    165 K
  4 PHA002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    166 K
  5 PHA002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    166 K
  6 PHA002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    157 K
  7 PHA002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    167 K
  8 PHA002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    168 K
  9 PHA002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    167 K
  10 PHA002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    169 K
  11 PHA002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    169 K
  12 PHA002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    170 K
  13 PHA002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    171 K
  14 PHA002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    170 K
  15 PHA002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    169 K
  16 PHA002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    157 K
  17 PHA002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    168 K
  18 PHA002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    168 K
  19 PHA002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    168 K
  20 PHA002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    169 K
  21 PHA002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    169 K
  22 PHA002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    168 K
  23 PHA002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    167 K
  24 PHA002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    167 K
  25 PHA002.T.202004031640.jpg 4/3/2020 23:46    166 K
  26 PHA002.T.202004031650.jpg 4/3/2020 23:56    165 K
  27 PHA002.T.202004031700.jpg 4/4/2020 00:06    166 K
  28 PHA002.T.202004031710.jpg 4/4/2020 00:16    166 K
  29 PHA002.T.202004031720.jpg 4/4/2020 00:26    157 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )