• SỐ LIỆU ĐÔNG HÀ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : ĐÔNG HÀ
  1 DON002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    129 K
  2 DON002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    127 K
  3 DON002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    126 K
  4 DON002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    125 K
  5 DON002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    123 K
  6 DON002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    123 K
  7 DON002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    122 K
  8 DON002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    122 K
  9 DON002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    121 K
  10 DON002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    121 K
  11 DON002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    121 K
  12 DON002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    121 K
  13 DON002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    121 K
  14 DON002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    121 K
  15 DON002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    121 K
  16 DON002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    121 K
  17 DON002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    121 K
  18 DON002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    121 K
  19 DON002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    121 K
  20 DON002.T.202004031640.jpg 4/3/2020 23:46    121 K
  21 DON002.T.202004031650.jpg 4/3/2020 23:56    121 K
  22 DON002.T.202004031700.jpg 4/4/2020 00:06    121 K
  23 DON002.T.202004031710.jpg 4/4/2020 00:16    121 K
  24 DON002.T.202004031720.jpg 4/4/2020 00:26    121 K
  25 DON002.T.202004031730.jpg 4/4/2020 00:36    121 K
  26 DON002.T.202004031740.jpg 4/4/2020 00:46    121 K
  27 DON002.T.202004031750.jpg 4/4/2020 00:55    121 K
  28 DON002.T.202004031800.jpg 4/4/2020 01:06    121 K
  29 DON002.T.202004031810.jpg 4/4/2020 01:16    121 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )