• SỐ LIỆU ĐÔNG HÀ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : ĐÔNG HÀ
  1 DON002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    188 K
  2 DON002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 22:57    192 K
  3 DON002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:07    194 K
  4 DON002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:17    194 K
  5 DON002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:27    195 K
  6 DON002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:37    196 K
  7 DON002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:47    197 K
  8 DON002.T.201908231650.jpg 8/23/2019 23:57    197 K
  9 DON002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:07    198 K
  10 DON002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:17    200 K
  11 DON002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:27    200 K
  12 DON002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:37    201 K
  13 DON002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:47    201 K
  14 DON002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 00:57    200 K
  15 DON002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:07    199 K
  16 DON002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:17    203 K
  17 DON002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:27    209 K
  18 DON002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:37    216 K
  19 DON002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:47    219 K
  20 DON002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 01:57    222 K
  21 DON002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:07    225 K
  22 DON002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:17    227 K
  23 DON002.T.201908231920.jpg 8/24/2019 02:27    228 K
  24 DON002.T.201908231930.jpg 8/24/2019 02:37    229 K
  25 DON002.T.201908231940.jpg 8/24/2019 02:47    232 K
  26 DON002.T.201908231950.jpg 8/24/2019 02:57    234 K
  27 DON002.T.201908232000.jpg 8/24/2019 03:07    229 K
  28 DON002.T.201908232010.jpg 8/24/2019 03:17    226 K
  29 DON002.T.201908232020.jpg 8/24/2019 03:27    225 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )