• SỐ LIỆU NHÀ BÈ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHÀ BÈ
  1 NHB002.T.202004031110.jpg 4/3/2020 18:15    181 K
  2 NHB002.T.202004031120.jpg 4/3/2020 18:26    182 K
  3 NHB002.T.202004031130.jpg 4/3/2020 18:35    181 K
  4 NHB002.T.202004031140.jpg 4/3/2020 18:46    180 K
  5 NHB002.T.202004031150.jpg 4/3/2020 18:55    180 K
  6 NHB002.T.202004031200.jpg 4/3/2020 19:05    180 K
  7 NHB002.T.202004031210.jpg 4/3/2020 19:16    180 K
  8 NHB002.T.202004031220.jpg 4/3/2020 19:26    180 K
  9 NHB002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:36    181 K
  10 NHB002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    180 K
  11 NHB002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    180 K
  12 NHB002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    180 K
  13 NHB002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    180 K
  14 NHB002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    180 K
  15 NHB002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    180 K
  16 NHB002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    180 K
  17 NHB002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    180 K
  18 NHB002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    181 K
  19 NHB002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    180 K
  20 NHB002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    180 K
  21 NHB002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    181 K
  22 NHB002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    180 K
  23 NHB002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    181 K
  24 NHB002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    181 K
  25 NHB002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    180 K
  26 NHB002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    181 K
  27 NHB002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    181 K
  28 NHB002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    181 K
  29 NHB002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    181 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )