• SỐ LIỆU NHA TRANG TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHA TRANG
  1 NHT002.T.201909240340.jpg 9/24/2019 10:58    132 K
  2 NHT002.T.201909240351.jpg 9/24/2019 11:08    136 K
  3 NHT002.T.201909240600.jpg 9/24/2019 13:18    133 K
  4 NHT002.T.201909240610.jpg 9/24/2019 13:28    133 K
  5 NHT002.T.201909240621.jpg 9/24/2019 13:38    134 K
  6 NHT002.T.201909240640.jpg 9/24/2019 13:58    135 K
  7 NHT002.T.201909240650.jpg 9/24/2019 14:08    132 K
  8 NHT002.T.201909240659.jpg 9/24/2019 14:18    134 K
  9 NHT002.T.201909240707.jpg 9/24/2019 14:18    132 K
  10 NHT002.T.201909240751.jpg 9/24/2019 15:08    137 K
  11 NHT002.T.201909240802.jpg 9/24/2019 15:18    132 K

  11 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )