• SỐ LIỆU NHA TRANG TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHA TRANG
  1 NHT002.T.202004052050.jpg 4/6/2020 04:05    130 K
  2 NHT002.T.202004052100.jpg 4/6/2020 04:15    131 K
  3 NHT002.T.202004052110.jpg 4/6/2020 04:25    131 K
  4 NHT002.T.202004052350.jpg 4/6/2020 06:58    128 K
  5 NHT002.T.202004060000.jpg 4/6/2020 07:08    131 K
  6 NHT002.T.202004060010.jpg 4/6/2020 07:18    132 K
  7 NHT002.T.202004060020.jpg 4/6/2020 07:28    130 K

  7 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )