• SỐ LIỆU NHA TRANG TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHA TRANG
  1 NHT002.T.201911200600.jpg 11/20/2019 13:16    134 K
  2 NHT002.T.201911200610.jpg 11/20/2019 13:26    131 K
  3 NHT002.T.201911200620.jpg 11/20/2019 13:36    133 K
  4 NHT002.T.201911200630.jpg 11/20/2019 13:46    133 K
  5 NHT002.T.201911200640.jpg 11/20/2019 13:56    132 K
  6 NHT002.T.201911200650.jpg 11/20/2019 14:06    131 K
  7 NHT002.T.201911200700.jpg 11/20/2019 14:16    133 K
  8 NHT002.T.201911200710.jpg 11/20/2019 14:26    136 K
  9 NHT002.T.201911200730.jpg 11/20/2019 14:46    133 K
  10 NHT002.T.201911200740.jpg 11/20/2019 14:56    135 K
  11 NHT002.T.201911200750.jpg 11/20/2019 15:06    134 K

  11 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )