• SỐ LIỆU TAM KỲ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : TAM KỲ
  1 TKY002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:36    117 K
  2 TKY002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    117 K
  3 TKY002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    117 K
  4 TKY002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    117 K
  5 TKY002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    116 K
  6 TKY002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    116 K
  7 TKY002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    116 K
  8 TKY002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    116 K
  9 TKY002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    116 K
  10 TKY002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    116 K
  11 TKY002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    116 K
  12 TKY002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    116 K
  13 TKY002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    116 K
  14 TKY002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    116 K
  15 TKY002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    116 K
  16 TKY002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    116 K
  17 TKY002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    116 K
  18 TKY002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    116 K
  19 TKY002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    116 K
  20 TKY002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    116 K
  21 TKY002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    116 K
  22 TKY002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    116 K
  23 TKY002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    116 K
  24 TKY002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    116 K
  25 TKY002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    116 K
  26 TKY002.T.202004031640.jpg 4/3/2020 23:46    116 K
  27 TKY002.T.202004031650.jpg 4/3/2020 23:56    116 K
  28 TKY002.T.202004031700.jpg 4/4/2020 00:06    116 K
  29 TKY002.T.202004031710.jpg 4/4/2020 00:16    115 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )