• SỐ LIỆU TAM KỲ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : TAM KỲ
  1 TKY002.T.201908231510.jpg 8/23/2019 22:17    134 K
  2 TKY002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:27    134 K
  3 TKY002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:37    134 K
  4 TKY002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    135 K
  5 TKY002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 22:57    137 K
  6 TKY002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:07    139 K
  7 TKY002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:17    142 K
  8 TKY002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:27    142 K
  9 TKY002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:37    142 K
  10 TKY002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:47    142 K
  11 TKY002.T.201908231650.jpg 8/23/2019 23:57    143 K
  12 TKY002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:07    147 K
  13 TKY002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:17    149 K
  14 TKY002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:27    152 K
  15 TKY002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:37    153 K
  16 TKY002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:47    154 K
  17 TKY002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 00:57    155 K
  18 TKY002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:07    156 K
  19 TKY002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:17    160 K
  20 TKY002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:27    162 K
  21 TKY002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:37    162 K
  22 TKY002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:47    161 K
  23 TKY002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 01:57    164 K
  24 TKY002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:07    166 K
  25 TKY002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:17    169 K
  26 TKY002.T.201908231920.jpg 8/24/2019 02:27    171 K
  27 TKY002.T.201908231930.jpg 8/24/2019 02:37    169 K
  28 TKY002.T.201908231940.jpg 8/24/2019 02:47    170 K
  29 TKY002.T.201908231950.jpg 8/24/2019 02:57    173 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )