• SỐ LIỆU VIỆT TRÌ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIỆT TRÌ
  1 VTR002.T.201908231430.jpg 8/23/2019 21:47    225 K
  2 VTR002.T.201908231440.jpg 8/23/2019 21:57    224 K
  3 VTR002.T.201908231450.jpg 8/23/2019 22:07    223 K
  4 VTR002.T.201908231500.jpg 8/23/2019 22:17    223 K
  5 VTR002.T.201908231510.jpg 8/23/2019 22:27    222 K
  6 VTR002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:37    222 K
  7 VTR002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:47    219 K
  8 VTR002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:57    216 K
  9 VTR002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 23:07    216 K
  10 VTR002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:17    216 K
  11 VTR002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:27    215 K
  12 VTR002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:37    215 K
  13 VTR002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:47    215 K
  14 VTR002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:57    215 K
  15 VTR002.T.201908231650.jpg 8/24/2019 00:07    216 K
  16 VTR002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:17    215 K
  17 VTR002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:27    215 K
  18 VTR002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:37    216 K
  19 VTR002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:47    214 K
  20 VTR002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:57    213 K
  21 VTR002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 01:07    215 K
  22 VTR002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:17    215 K
  23 VTR002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:27    215 K
  24 VTR002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:37    216 K
  25 VTR002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:47    216 K
  26 VTR002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:57    217 K
  27 VTR002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 02:07    217 K
  28 VTR002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:17    216 K
  29 VTR002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:27    215 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )