• SỐ LIỆU VIỆT TRÌ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIỆT TRÌ
  1 VTR002.T.202004031050.jpg 4/3/2020 18:05    209 K
  2 VTR002.T.202004031100.jpg 4/3/2020 18:15    208 K
  3 VTR002.T.202004031110.jpg 4/3/2020 18:26    208 K
  4 VTR002.T.202004031120.jpg 4/3/2020 18:36    209 K
  5 VTR002.T.202004031130.jpg 4/3/2020 18:46    209 K
  6 VTR002.T.202004031140.jpg 4/3/2020 18:56    209 K
  7 VTR002.T.202004031150.jpg 4/3/2020 19:05    210 K
  8 VTR002.T.202004031200.jpg 4/3/2020 19:16    211 K
  9 VTR002.T.202004031210.jpg 4/3/2020 19:26    211 K
  10 VTR002.T.202004031220.jpg 4/3/2020 19:36    212 K
  11 VTR002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:46    213 K
  12 VTR002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:56    213 K
  13 VTR002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 20:06    213 K
  14 VTR002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:15    214 K
  15 VTR002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:25    215 K
  16 VTR002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:36    215 K
  17 VTR002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:45    216 K
  18 VTR002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:56    216 K
  19 VTR002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 21:06    217 K
  20 VTR002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:15    217 K
  21 VTR002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:25    217 K
  22 VTR002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:35    217 K
  23 VTR002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:45    218 K
  24 VTR002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:55    218 K
  25 VTR002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 22:05    218 K
  26 VTR002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:16    217 K
  27 VTR002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:26    218 K
  28 VTR002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:36    217 K
  29 VTR002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:46    217 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )