• SỐ LIỆU QUY NHƠN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : QUY NHƠN
  1 QNH002.T.201908231500.jpg 8/23/2019 22:07    147 K
  2 QNH002.T.201908231510.jpg 8/23/2019 22:17    147 K
  3 QNH002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:27    149 K
  4 QNH002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:37    151 K
  5 QNH002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    155 K

  5 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )