• SỐ LIỆU QUY NHƠN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : QUY NHƠN
  1 QNH002.T.202004031200.jpg 4/3/2020 19:05    130 K
  2 QNH002.T.202004031210.jpg 4/3/2020 19:16    129 K
  3 QNH002.T.202004031220.jpg 4/3/2020 19:26    129 K
  4 QNH002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:36    129 K
  5 QNH002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    130 K
  6 QNH002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    129 K
  7 QNH002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    129 K
  8 QNH002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    129 K
  9 QNH002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    129 K
  10 QNH002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    129 K
  11 QNH002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    129 K
  12 QNH002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    129 K
  13 QNH002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    129 K
  14 QNH002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    129 K
  15 QNH002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    129 K
  16 QNH002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    129 K
  17 QNH002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    129 K
  18 QNH002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    129 K
  19 QNH002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    129 K
  20 QNH002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    129 K
  21 QNH002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    129 K
  22 QNH002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    129 K
  23 QNH002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    129 K
  24 QNH002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    129 K
  25 QNH002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    129 K
  26 QNH002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    129 K
  27 QNH002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    130 K
  28 QNH002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    130 K
  29 QNH002.T.202004031640.jpg 4/3/2020 23:46    129 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )