• SỐ LIỆU QUY NHƠN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : QUY NHƠN
  1 QNH002.T.201910181110.jpg 10/18/2019 18:18    198 K
  2 QNH002.T.201910181120.jpg 10/18/2019 18:28    197 K
  3 QNH002.T.201910181130.jpg 10/18/2019 18:38    197 K
  4 QNH002.T.201910181140.jpg 10/18/2019 18:48    196 K
  5 QNH002.T.201910181150.jpg 10/18/2019 18:58    194 K
  6 QNH002.T.201910181200.jpg 10/18/2019 19:08    193 K
  7 QNH002.T.201910181210.jpg 10/18/2019 19:18    192 K
  8 QNH002.T.201910181220.jpg 10/18/2019 19:28    189 K
  9 QNH002.T.201910181230.jpg 10/18/2019 19:38    184 K
  10 QNH002.T.201910181240.jpg 10/18/2019 19:48    189 K
  11 QNH002.T.201910181250.jpg 10/18/2019 19:58    189 K
  12 QNH002.T.201910181300.jpg 10/18/2019 20:08    189 K
  13 QNH002.T.201910181310.jpg 10/18/2019 20:18    191 K
  14 QNH002.T.201910181320.jpg 10/18/2019 20:28    191 K
  15 QNH002.T.201910181330.jpg 10/18/2019 20:38    189 K
  16 QNH002.T.201910181340.jpg 10/18/2019 20:48    180 K
  17 QNH002.T.201910181350.jpg 10/18/2019 20:58    193 K
  18 QNH002.T.201910181400.jpg 10/18/2019 21:08    197 K
  19 QNH002.T.201910181410.jpg 10/18/2019 21:18    199 K
  20 QNH002.T.201910181420.jpg 10/18/2019 21:28    202 K
  21 QNH002.T.201910181430.jpg 10/18/2019 21:38    201 K
  22 QNH002.T.201910181440.jpg 10/18/2019 21:48    203 K
  23 QNH002.T.201910181450.jpg 10/18/2019 21:58    200 K
  24 QNH002.T.201910181500.jpg 10/18/2019 22:08    202 K
  25 QNH002.T.201910181510.jpg 10/18/2019 22:18    201 K

  25 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )