• SỐ LIỆU PHÙ LIỄN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHÙ LIỄN
  1 PLI002.T.201908231440.jpg 8/23/2019 21:47    214 K
  2 PLI002.T.201908231450.jpg 8/23/2019 21:57    213 K
  3 PLI002.T.201908231500.jpg 8/23/2019 22:07    212 K
  4 PLI002.T.201908231510.jpg 8/23/2019 22:17    215 K
  5 PLI002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:27    217 K
  6 PLI002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:37    218 K
  7 PLI002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    218 K
  8 PLI002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 22:57    219 K
  9 PLI002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:07    219 K
  10 PLI002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:17    220 K
  11 PLI002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:27    216 K
  12 PLI002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:37    216 K
  13 PLI002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:47    216 K
  14 PLI002.T.201908231650.jpg 8/23/2019 23:57    214 K
  15 PLI002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:07    215 K
  16 PLI002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:17    216 K
  17 PLI002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:27    216 K
  18 PLI002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:37    215 K
  19 PLI002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:47    215 K
  20 PLI002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 00:57    212 K
  21 PLI002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:07    212 K
  22 PLI002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:17    212 K
  23 PLI002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:27    211 K
  24 PLI002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:37    213 K
  25 PLI002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:47    213 K
  26 PLI002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 01:57    212 K
  27 PLI002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:07    213 K
  28 PLI002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:17    212 K
  29 PLI002.T.201908231920.jpg 8/24/2019 02:27    213 K
  30 PLI002.T.201908231930.jpg 8/24/2019 02:37    214 K

  30 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )