• SỐ LIỆU PHÙ LIỄN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHÙ LIỄN
  1 PLI002.T.202004031130.jpg 4/3/2020 18:35    186 K
  2 PLI002.T.202004031140.jpg 4/3/2020 18:46    186 K
  3 PLI002.T.202004031150.jpg 4/3/2020 18:56    186 K
  4 PLI002.T.202004031200.jpg 4/3/2020 19:05    186 K
  5 PLI002.T.202004031210.jpg 4/3/2020 19:16    186 K
  6 PLI002.T.202004031220.jpg 4/3/2020 19:26    186 K
  7 PLI002.T.202004031230.jpg 4/3/2020 19:36    186 K
  8 PLI002.T.202004031240.jpg 4/3/2020 19:46    186 K
  9 PLI002.T.202004031250.jpg 4/3/2020 19:56    186 K
  10 PLI002.T.202004031300.jpg 4/3/2020 20:05    186 K
  11 PLI002.T.202004031310.jpg 4/3/2020 20:15    186 K
  12 PLI002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    186 K
  13 PLI002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    186 K
  14 PLI002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    186 K
  15 PLI002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    187 K
  16 PLI002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    186 K
  17 PLI002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    186 K
  18 PLI002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    186 K
  19 PLI002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    186 K
  20 PLI002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    186 K
  21 PLI002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    186 K
  22 PLI002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    186 K
  23 PLI002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    186 K
  24 PLI002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    186 K
  25 PLI002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    186 K
  26 PLI002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    186 K
  27 PLI002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    186 K
  28 PLI002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    186 K
  29 PLI002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    186 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )