•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 187K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.201911200920.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 206K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 166K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 122K
  5NHA TRANG 14 Files NHT002.T.201911200910.jpg 11/20/2019 16:26_ 12p 132K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 181K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 138K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 152K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.201911200930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 143K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20191120_0930.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 703K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2019_1120_0920.JPG 11/20/2019 16:32_ 06p 290KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2019_1120_0920.JPG 11/20/2019 16:34_ 04p 266KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2019_1120_0920.JPG 11/20/2019 16:32_ 06p 120K
  4DusT 71 Files Dus_20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:35_ 03p 294KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:37_ 01p 193KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 59 Files Nac_20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:35_ 03p 170KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 72 Files Nim20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:36_ 02p 285KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 70 Files Sof__20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:35_ 03p 226KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 69 Files DSt_20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:37_ 01p 182KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 60 Files SWD_20191120.Z0920.jpg 11/20/2019 16:35_ 03p 276KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )