• File DUV32419.210 chưa có số liệu mới

  File DUV32419.211 chưa có số liệu mới

  Sapa : Hanoi :   Ngày 20/11/2019 HCM :

  23:32(GMT) 0.02(mW/m2)
  00:03(GMT) -0.02(mW/m2)
  00:40(GMT) 0.11(mW/m2)
  01:30(GMT) -0.02(mW/m2)
  02:28(GMT) 0.00(mW/m2)
  02:56(GMT) 0.05(mW/m2)
  04:14(GMT) 0.06(mW/m2)
  05:39(GMT) 0.04(mW/m2)
  07:03(GMT) 0.03(mW/m2)
  07:32(GMT) 51.61(mW/m2)
  08:20(GMT) 0.06(mW/m2)

  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )