• File DUV26719.211 chưa có số liệu mới

  Sapa :   Ngày 24/9/2019 Hanoi :   Ngày 24/9/2019 HCM :

  22:48(GMT) 0.12(mW/m2)
  23:02(GMT) 0.44(mW/m2)
  23:16(GMT) 1.18(mW/m2)
  23:39(GMT) 3.56(mW/m2)
  00:24(GMT) 13.32(mW/m2)
  01:15(GMT) 42.31(mW/m2)
  01:46(GMT) 46.64(mW/m2)
  02:02(GMT) 43.23(mW/m2)
  03:15(GMT) 62.85(mW/m2)
  04:18(GMT) 103.02(mW/m2)
  05:31(GMT) 98.85(mW/m2)
  06:44(GMT) 79.60(mW/m2)
  07:57(GMT) 38.58(mW/m2)
  08:17(GMT) 39.71(mW/m2)
  08:38(GMT) 32.83(mW/m2)

  23:17(GMT) 0.02(mW/m2)
  23:54(GMT) 2.92(mW/m2)
  00:12(GMT) 5.14(mW/m2)
  01:24(GMT) 0.01(mW/m2)
  02:00(GMT) 69.67(mW/m2)
  03:10(GMT) 121.70(mW/m2)
  04:20(GMT) 157.54(mW/m2)
  05:28(GMT) 168.60(mW/m2)
  06:30(GMT) 142.87(mW/m2)
  07:42(GMT) 77.76(mW/m2)
  08:11(GMT) 52.97(mW/m2)
  08:31(GMT) 41.01(mW/m2)

  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )