• HCM :   Ngày 16/7/2019 Sapa :   Ngày 16/7/2019 Hanoi :   Ngày 16/7/2019

  22:38(GMT) 0.23(mW/m2)
  23:23(GMT) 3.79(mW/m2)
  00:03(GMT) 15.52(mW/m2)
  01:15(GMT) 44.07(mW/m2)
  01:32(GMT) 67.93(mW/m2)
  01:48(GMT) 84.82(mW/m2)
  03:14(GMT) 149.69(mW/m2)
  04:38(GMT) 249.56(mW/m2)
  05:39(GMT) 241.56(mW/m2)
  06:40(GMT) 61.01(mW/m2)
  07:28(GMT) 17.83(mW/m2)
  08:07(GMT) 8.32(mW/m2)
  08:43(GMT) 5.26(mW/m2)
  08:60(GMT) 10.03(mW/m2)
  09:37(GMT) 10.93(mW/m2)
  10:24(GMT) 0.92(mW/m2)
  11:02(GMT) 0.20(mW/m2)
  11:33(GMT) -0.00(mW/m2)

  22:23(GMT) 0.02(mW/m2)
  22:37(GMT) 0.06(mW/m2)
  22:51(GMT) 0.32(mW/m2)
  23:14(GMT) 1.29(mW/m2)
  23:58(GMT) 6.64(mW/m2)
  00:33(GMT) 21.33(mW/m2)
  01:28(GMT) 33.35(mW/m2)
  01:43(GMT) 33.61(mW/m2)
  02:39(GMT) 69.47(mW/m2)
  03:52(GMT) 130.89(mW/m2)
  05:05(GMT) 139.37(mW/m2)
  06:18(GMT) 124.25(mW/m2)
  07:31(GMT) 145.23(mW/m2)
  08:20(GMT) 65.86(mW/m2)
  09:06(GMT) 76.54(mW/m2)
  09:23(GMT) 44.85(mW/m2)
  10:28(GMT) 14.95(mW/m2)
  10:58(GMT) 5.72(mW/m2)
  11:32(GMT) 1.43(mW/m2)
  11:49(GMT) 0.36(mW/m2)
  12:06(GMT) 0.04(mW/m2)

  22:17(GMT) 0.04(mW/m2)
  22:34(GMT) 0.27(mW/m2)
  23:09(GMT) 1.33(mW/m2)
  23:55(GMT) 8.31(mW/m2)
  00:33(GMT) 0.00(mW/m2)
  03:41(GMT) 78.83(mW/m2)
  10:07(GMT) 0.27(mW/m2)
  10:49(GMT) 4.12(mW/m2)
  11:26(GMT) 0.84(mW/m2)
  11:43(GMT) 0.20(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )