Tin

Tin -> Tin mới
   

           
THÔNG BÁO SỬ DỤNG EMAIL THUỘC ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

Tin

Ngày tạo : 10/3/2009  Lượt xem [827]  đánh giá [ 0]

ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.      
Số: 03/CNTTVT-TB                               Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO SỬ DỤNG EMAIL THUỘC ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

Kính gửi : Các đơn vị trong Đài

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đài Khí tượng Cao không về việc: chuẩn hoá về thư điện tử (Email) và phục vụ trao đổi công tác chuyên môn. Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông thực hiện cấp email cho từng cán bộ, các đơn vị đăng ký theo mẫu kèm theo.

Tên email sẽ có dạng:  user@amo.gov.vn.

Nội dung trong email sử dụng mã tiếng việt UNICODE với font: Times New Roman.

Địa chỉ truy cập email: http://www.amo.gov.vn:3000

Sau khi được thông báo đăng ký thành công các cán bộ thực hiện ngay việc thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình.

Việc sử dụng email tuân thủ theo qui định của pháp luật và qui định tạm thời về việc sử dụng email của Đài Khí tượng Cao không .

    Xin trân trọng cảm ơn.

                                                           PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG     
 
admin Cung cấp
Nhận xét | Xem Lời nhận xét | Cho điểm đánh giá


Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL