• Tin

  Tin -> Tin mới
     

             
  THÔNG BÁO SỬ DỤNG EMAIL THUỘC ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Tin

  Ngày tạo : 10/3/2009  Lượt xem [835]  đánh giá [ 0]

  ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.      
  Số: 03/CNTTVT-TB                               Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2009

  THÔNG BÁO SỬ DỤNG EMAIL THUỘC ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Kính gửi : Các đơn vị trong Đài

  Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đài Khí tượng Cao không về việc: chuẩn hoá về thư điện tử (Email) và phục vụ trao đổi công tác chuyên môn. Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông thực hiện cấp email cho từng cán bộ, các đơn vị đăng ký theo mẫu kèm theo.

  Tên email sẽ có dạng:  user@amo.gov.vn.

  Nội dung trong email sử dụng mã tiếng việt UNICODE với font: Times New Roman.

  Địa chỉ truy cập email: http://www.amo.gov.vn:3000

  Sau khi được thông báo đăng ký thành công các cán bộ thực hiện ngay việc thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình.

  Việc sử dụng email tuân thủ theo qui định của pháp luật và qui định tạm thời về việc sử dụng email của Đài Khí tượng Cao không .

      Xin trân trọng cảm ơn.

                                                             PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG     
   
  admin Cung cấp
  Nhận xét | Xem Lời nhận xét | Cho điểm đánh giá

  Powered by aspportal
  All the comments are property of their posters.
  Images, logo, content and design are copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
  ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL