• Tin

  Tin -> Tin mới
     

             
  THÔNG BÁO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Tin

  Ngày tạo : 10/13/2009  Lượt xem [846]  đánh giá [ 0]

  ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
   PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.          .

  Số: 04/CNTTVT-TB                                                             Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2009

   

  THÔNG BÁO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Kính gửi : Các đơn vị

  Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đài Khí tượng Cao không, Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông thực hiện triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử (WebPortal). Đài Khí tượng Cao không sử dụng Webportal có tên miền quốc tế như sau:

  http://www.amo.gov.vn

  Mọi hoạt động thông tin điện tử của Đài Khí tượng Cao không sẽ chính thức thông qua cổng điện tử trên và hoạt động 24/24h.

  Đề nghị Văn phòng - Đài Khí tượng Cao không thông báo cho Trung tâm KTTV Quốc Gia, các Trung tâm , Đài khu vực .v… về cổng thông tin điện tử này.

  Đề nghị Phòng Rađa và phòng Quản lí Mạng lưới thuộc Đài Khí tượng Cao không  chỉ đạo các trạm Cao không truyền số liệu tại địa chỉ trên với giao thức ftp cụ thể:  ftp://www.amo.gov.vn,   các thông tin về username, password đăng nhập vào máy vẫn giữ nguyên.

  Trân trọng thông báo./

  PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG     

   
  minhtoanck Cung cấp
  Nhận xét | Xem Lời nhận xét | Cho điểm đánh giá

  Powered by aspportal
  All the comments are property of their posters.
  Images, logo, content and design are copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
  ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL