Về việc ủy quyền điều hành công tác (ông Nguyễn Vinh Thư)   
Công văn đến số   :   CVDEN   14 : 18/5/2018 [Xem chi tiết]
Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018   
Công văn đến số   :   CVDEN   13 : 18/5/2018 [Xem chi tiết]
   
Công văn đến số   :   CVDEN   12 : // [Xem chi tiết]
   
Quyết định đi số   :   QDDI   11 : // [Xem chi tiết]
Quyết định về việc điều động bà Nguyễn Thị Quyên   
Quyết định đi số   :   QDDI   10 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc điều động bà Đào Thị Loan   
Quyết định đi số   :   QDDI   9 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ (ông Hoàng Minh Toán)   
Quyết định đi số   :   QDDI   8 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ (bà Ngô Thu Hương)   
Quyết định đi số   :   QDDI   7 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ (bà Lại Thị Thanh Nga)   
Quyết định đi số   :   QDDI   6 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ (ông Đỗ Trung Trực)   
Quyết định đi số   :   QDDI   5 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ (ông Đặng Quốc Anh)   
Quyết định đi số   :   QDDI   4 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ (ông Vũ Văn Sáng)   
Quyết định đi số   :   QDDI   3 : 10/5/2018 [Xem chi tiết]
   
Quyết định đi số   :   QDDI   2 : // [Xem chi tiết]
Quyết định về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán đối với viên chức   
Quyết định đi số   :   QDDI   1 : 4/5/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với cán bộ   
Công văn đến số   :   CVDEN   11 : 2/5/2018 [Xem chi tiết]