Báo cáo Tình hình an toàn, an ninh thông tin 
Đề nghị cán bộ
-Không mở và click vào các đường link, của các email, messenger, web người lạ, người đã có mối quan hệ phải thẩm định nội dung trước, nhằm xác nhận chính xác trước khi thực hiện
-Nếu đã click vào nhũng đường link này, cần thoát ra ngay và truy cập vào trang chính thức đổi mật khẩu tài khoản của mình
   
Khoa Học Công Nghệ số   :   KHCN   1 : 17/6/2018 [Xem chi tiết]
Về việc ủy quyền điều hành công tác ông Nguyễn Vinh Thư   
Công văn đi số   :   CVDI   4 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm KTCK Hà Nội trực thuộc Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   10 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khí tượng ra đa trực thuộc Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   9 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý mạng lưới trạm trực thuộc Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   8 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Máy - Thiết bị trực thuộc Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   7 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   6 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đài Khí tượng cao không   
Quyết định đến số   :   QDDEN   5 : 15/6/2018 [Xem chi tiết]
Về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương   
Công văn đến số   :   CVDEN   17 : 12/6/2018 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền của ông Đỗ Trung Trực   
Công văn đi số   :   CVDI   3 : 1/6/2018 [Xem chi tiết]
Về việc ủy quyền điều hành công tác ( ông Đỗ Trung Trực)   
Báo cáo đi số   :   BCDi   2 : 30/5/2018 [Xem chi tiết]
   
Công văn đến số   :   CVDEN   16 : // [Xem chi tiết]
Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018   
Công văn đến số   :   CVDEN   15 : 29/5/2018 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền ông Đặng Quốc Anh   
Khác số   :   KHAC   11 : 25/5/2018 [Xem chi tiết]
Về việc ủy quyền điều hành công tác (ông Nguyễn Vinh Thư)   
Công văn đến số   :   CVDEN   14 : 18/5/2018 [Xem chi tiết]